แอร์เอเชียย้ายเคาน์เตอร์เช็คอินภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ให้บริการที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 1 เคาน์เตอร์หมายเลข 40-44 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

Phuket, 27 November 2017 - สายการบินแอร์เอเชียย้ายการให้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินของทุกเที่ยวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต มาที่เคาน์เตอร์หมายเลข 40-44 และย้ายห้องจำหน่ายบัตรโดยสารมาให้บริการที่ ชั้น 3 ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป เพื่อสอดรับกับแผนของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ในการรองรับผู้โดยสารในฤดูกาลท่องเที่ยว

โดยผู้โดยสารแอร์เอเชีย สามารถใช้บริการต่างๆ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตได้ ตามรายละเอียดดังนี้

  1. เช็คอินทุกเส้นทางภายในประเทศ (เที่ยวบิน FD) ใช้บริการที่เคาน์เตอร์หมายเลข 40-44 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 1(เฟส 1 ทางด้านทิศใต้)
  2. เช็คอินทุกเส้นทางระหว่างประเทศ (เที่ยวบิน FD/AK) และบริการต่อเที่ยวบิน (Fly Thru) ใช้บริการที่เคาน์เตอร์แถว D อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ(หลังใหม่)
  3. สำรองที่นั่งบัตรโดยสาร ทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถใช้บริการได้ 2 แห่ง ที่ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 1 และชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ(หลังใหม่) โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 03.45-23.00 น.
  4. ผู้มารอรับผู้โดยสารขาเข้า เส้นทางภายในประเทศ รับที่ขาเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และเส้นทางระหว่างประเทศรับที่ขาเข้าอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ(หลังใหม่)

อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของผู้โดยสาร สายการบินแอร์เอเชียขอแนะนำบริการเช็คอินล่วงหน้าด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บเช็คอิน ที่ www.airasia.com โมบายเช็คอิน หรือตู้เช็คอินอัตโนมัติ (คิออส) รวมทั้งนวตกรรมการโหลดสัมภาระด้วยตนเอง ซึ่งเราพร้อมให้บริการสะดวกทั้งอาคารผู้โดยสารหลังเดิมและหลังใหม่

News, ThailandMinjun YuPhuket