AirAsia BIG Loyalty เปิดตัว eStore

Press release(131217).jpg

สมาชกิ AirAsia BIG ในประเทศมาเลเซยี ไทย และอนิ โดนเีซยี สามารถสะสมคะแนน BIG Points ไดจ้ากการชอ้ปปิ้งออนไลนแ์ ลว้ตอนนี้

SEPANG, 15 December 2017 - AirAsia BIG Loyalty เปิดตัว eStore ทางเลือกใหม่ล่าสุดในการสะสมคะแนนสา หรับโปรแกรมสมาชกิแอร์ เอเชยี เพื่อตอบสนองความต ้องการทางด ้านไลฟ์ สไตล์ โดยสมาชกิ AirAsia BIG สามารถชอ้ปปิ้งออนไลน์ เพอื่ สะสม AirAsia BIG Points ไดเ้ร็วขนึ้ กวา่ เดมิ ตอกย ้าความเชอื่ มั่นในการใหบ้ รกิ าร พร้อมมอบสทิ ธพิ เิศษใหก้บั สมาชกิที่ขยาย จ านวนและเตบิ โตอยทู่ ั่วทัง้ภมู ภิ าคอาเชยีน

eStore เปิดใหส้ มาชกิ AirAsia BIG ในมาเลเซยี ไทย และอนิ โดนเีซยี กว่า 13 ล ้านคน ได ้เพลิดเพลินกับการ เลอืกซอื้ สนิคา้จากรา้นคา้ออนไลนช์ นั้ น าทางดา้นไลฟ์สไตลและท่องเที่ยว ์ ที่ถูกคัดสรรมากว่า 150 ร้าน รวมไว ้ในที่เดียว บน airasiabig.com เพื่อสามารถสะสมคะแนน BIG Points ได ้แบบง่ายๆและสะดวกกว่าเดิมในคราวเดียว ทั้งนี้ยังมีแผน เปิดตัว eStore ใหส้ มาชกิชอ้ปปิ้งผ่านทาง AirAsia BIG Loyalty โมบายแอพได ้ในอนาคตอันใกล ้นี้อีกด ้วย

eStore จะเปลี่ยนรูปแบบด ้านไลฟ์ สไตล์ของ AirAsia BIG Loyalty โดยท าให ้โปรแกรมสมาชกิเขา้มามี บทบาทส าคญั ในธรุ กจิรา้นคา้ทอ่ งเทยี่ วออนไลน์ดว้ยจ านวนสมาชกิ ใหมของ ่ AirAsia BIG ที่เพิ่มขึ้น 10,000 คนต่อวัน และจ านวนผเู้ขา้ใชง้านบนเวบไซตก์ วา่ 167,000 คนในแตล่ ะวนั ตอนนี้สมาชกิ AirAsia BIG สามารถชอ้ปปิ้งพรอ้ ม สะสมคะแนนได ้อย่างง่ายดาย โดยทสี่ นิคา้จะถกู จัดสง่ ตรงจากรา้นคา้ถงึมอื สมาชกิภายหลงัการชา ระเงนิ และใน ขณะเดยี วกนั สมาชกิจะได ้รับคะแนน 1 BIG Point จากการชอ้ปครบทกุ ๆ 10 บาทในขั้นตอนเดียว

นายโทนี่ เฟอรน์ านเดส ประธานเจา้หนา้ทบี่ รหิ ารกลมุ่ สายการบนิ แอรเ์อเชยี กลา่ ววา่ e-store เป็นอีกวิธีที่ดี เยยี่ มในการใหส้ ทิ ธปิ ระโยชนแ์ กส่ มาชกิ โดยสมาชกิสามารถเลอื กซอื้ สนิคา้ทตี่ อ้ งการและยังได ้รับคะแนน BIG Points อีกด ้วย ถอืเป็นการเปิดโอกาสใหส้ มาชกิสะสม BIG Points เพื่อแลกเป็นตั๋วบินฟรี จากการไดท้ าในสงิ่ ทชี่ อบซงึ่ ก็คอื การชอ้ปปิ้งออนไลน์เป็นอกี กา้วสา คญั ทจี่ ะชว่ ยให ้สมาชกิแอรเ์อเชยีไดใ้ชบ้ รกิ ารทปี่ ระหยัดกวา่ เดมิ

ด ้านเอ็ดดี้ เหลียง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AirAsia BIG Loyalty กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า eStore ของเราถือ เป็นนวัตกรรมล่าสุดทางด ้านดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใหส้ มาชกิ ไดร้ับสทิ ธปิ ระโยชนไ์ ดง่ายขึ้น ้ เร็วขึ้น และดีขึ้น การชอ้ป ปิ้งบน eStore ถอืเป็นการเพมิ่ ทางเลอื กใหส้ มาชกิสามารถสะสม BIG Points ได ้เร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สมาชกิสามารถ ซอื้ สนิคา้ในราคา 1,000 บาท จากแบรนดส์ นิคา้ทชี่ อบบน eStore แล ้วยังได ้รับคะแนน 100 BIG Points หรือมากกว่า อีกด ้วย ซงึ่ แม ้ว่าคุณจะเดินทางบ่อยแค่ไหน ก็คงไม่บ่อยเท่ากับการซอื้ สนิค ้าออนไลน์ที่สามารถท าได ้ทุกวัน ดังนั้น eStore จะชว่ ยท าใหส้ มาชกิสะสม BIG Points ได ้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม

สมัครสมาชกิ AirAsia BIG เพอื่ เรมิ่ ชอ้ปปิ้งบน eStore ที่ www.airasiabig.com และรับ BIG Points ได ้แล ้ว
วันนี้! รวมถงึรา้นคา้ชนั้ น าทางดา้นไลฟ์สไตลและท่องเที่ยว ์ อกี มากเตรยี มมาใหค้ ณุ ไดช้ อ้ปบน eStore เร็วๆนี้ ดาวน์
โหลด AirAsia BIG Loyalty โมบายแอพ เพอื่ อพั เดทคะแนนสมาชกิทไี่ ดร้ับจากการชอ้ปปิ้งบน eStore รวมถึงติดตาม
ข ้อมูลโปรโมชนั่ และแลกบัตรโดยสารแอรเ์อเชยี พรอ้ มอัพเดทความเคลอื่ นไหวโปรแกรมสมาชกิ ไดท้ างเฟซบคุ และ
อินสตาแกรม AirAsia BIG Thailand

 

News, ThailandMinjun YuSepang