នយកព្បត្ិបត្តិរបស់ AirAsia Group ោក់ដំនណើរការកំណត្់ព្បវត្តិ

10 AirAsia Group CEO Launches Memoirs.jpg

Tony Fernandes ោក់ដំនណើរការសវ័យជីវព្បវត្តិន ្៉ាេះថា FlyingHigh នៅកៃុងរិធីជប់នលៀងរិសនភាជន រដ៏អ្ធិកអ្ធម្ នៅនសប ៉ាង ថ្ងៃទី 29 ខែត្ុោ ឆា្៉ាំ 2017 - នយកព្បត្ិបត្តិរបស់ AirAsia Group នោក Tony Fernandes នៅថ្ងៃន េះោក់ដំនណើរការកំណត្់ព្បវត្តិរបស់គ្ត្់ ខដលមា ន ្៉ាេះថា Flying High ខដលជាការព្កន កនម្ើលដំនណើរជីវិត្របស់គ្ត្់ខដលកាល៉ាយរីត្ស្ត តីករម្កជាអ្ៃកអាកាសនរណ៍។

"នសៀវនៅន េះព្ត្ូវប បង្ហ៉ាញនៅកម្មវិធីខដលមា ម្ ុស៉ាេល៉ាបីន ្៉ាេះជានព្នើ នូលរួម្នៅ Marini’s On 57 នៅទីព្កុងកូឡាឡាំរួរនថ្ងៃន េះ នៅនព្កាម្ព្សនមាលថ្ អ្គ្រនភាល៉ាេះ Petronas Twin Towers ។"

"ការោក់ឱ៉ាយដំនណើរការន េះមា ការនូលរួម្រីសហសថ៉ាប ិក AirAsia ិងព្បធា ព្បត្ិបត្តិ AirAsia Malaysia នោក Datuk Kamarudin Meranun , នយក AirAsia Malaysia Independent នោក Dato ’ Fam Lee Ee , នយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia Malaysia អ្ៃកនង Aireen Omar, នយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia X Malaysia នោក Benyamin Ismail, នយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia Thailand នោក Tassapon Bijleveld, នយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia Group ឥណឌូន សុី នោក Dendy Kurniawan , ិង នយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia India នោក Amar Abrol ។"

នយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia Group នោក Tony Fernandes ប មា ព្បសស ៍ថា “Flying High គឺជាដំនណើរនរឿងអ្ំរីអ្ំណានថ្ សុបិ ។ នៅនរលខដលែ្ុំចាប់នផ្តើម្ដំនណើរការ AirAsia ដំបូងជាម្ួយ Datuk Kamarudin អ្ៃករាល់គ្្៉ាគិត្ថានយើងទាំងរីរនធវើនរឿងែកួត្ៗ។ រួកនគប ិយាយថា គ្្៉ា អាជីវកម្មណាម្ួយខដលដំនណើរការអាកាសនរណ៍នទ នហើយវ ឹងម្ិ ដំនណើរការនទ។

ព្បសិ នបើនយើងសរ៉ាប់សម្ដីរបស់រួកនគ នយើងនបេះបង់ម្ុ ចាប់នផ្តើម្បត្់នៅនហើយ នហើយនសៀវនៅន េះ ឹងម្ិ មា រូបរាងន ើងននេះន ើយ។ “នសៀវនៅន េះគឺជាភ្សតុតាងខដលត្ំណាងឱ៉ាយសុបិ កាល៉ាយជាការរិត្ នហើយែ្ុំសង៉ាឃឹម្ថា នសៀវនៅន េះ ឹងនលើកទឹកនិត្តអ្ៃកនផ្៉ាេងនទៀត្ឱ៉ាយប តបំណងព្បថា្៉ារិត្ព្បកដរបស់រួកនគ។ នជឿជាក់នលើអ្វីខដលម្ិ គួរឱ៉ាយនជឿ សុបិ ូវអ្វីខដលម្ិ អាននធវើនៅប ិងកុំ ិយាយថាម្ិ អាននធវើប ឱ៉ាយនសេះ។

នទាេះបីជាអ្ៃកបរាជ័យ គ្្៉ា បញ្ហ៉ានទ រីនព្ពាេះយា ៉ាងន នណាស់អ្ៃកប រ៉ាាយាម្ នហើយអ្ៃកអាននធវើន ើងវិញ
ដូននៃេះព្ត្ូវនជឿជាក់នលើអារម្មណ៍រិត្របស់អ្ៃក នូរកុំសរ៉ាប់ដំបូន្៉ា របស់អ្ៃកដថ្ទ នហើយចាប់នផ្តើម្នធវើអ្វីខដលអ្ៃកនង់នធវើ សរនសរដំនណើ-រនរឿង្ទ៉ាល់ែលួ ដ៏អ្សច៉ារ៉ាយរបស់អ្ៃក។”

Flying High នរៀបរាប់អ្ំរីដំនណើរនរឿងរបស់ Fernandes រីនកមងព្បុសមា្៉ាក់ខដលននព្ម្ើ វ័យនៅព្បនទសមា ៉ាន សុីបនទ៉ាប់ម្កជាសិស៉ាេសោស្៉ាក់នៅសោរបស់នព្កភ្រអ្ង់នគលសខដល ឹកដល់ផ្ទេះរបស់ែលួ ជាខាល៉ាំង ិងជានកមងព្បុសខដលនពារនរញនោយសុបិ ិងសកម្មភារខដលគ្ត្់នធវើនៅ Warner Music នហើយជានុងនព្កាយកាល៉ាយជាព្បធា AirAsia - មា នំណុនគួរឱ៉ាយនងចាំជានព្នើ នៅកៃុងផ្លូវជីវិត្របស់គ្ត្់។ ខសវងយល់អ្ំរីអ្វីខដលជំរុញ Fernandes ិងនរលនវោខដលត្ព្ម្ង់ទិសគ្ត្់ នោយរួម្បញ្េូលទាំងឱកាសខដលជួបព្បទេះជាម្ួយសថ៉ាប ិក Virgin Group នោក Richard Branson ខដលជានុងនព្កាយនំនៅកា ់ការង្រដំបូងរបស់ Fernandes នព្កាយរីបញ្េប់សកលវិទ៉ាាល័យ "តាម្រយៈការនបេះរុម្ពផ្៉ាាយជារបយការណ៍ Fernandes ជាម្ុែមាត្់របស់ Apprentice AirAsia នស រីទីរីរ

នសៀវនៅន េះគឺជាដំនណើរនរឿង្ទ៉ាល់ែលួ ខដលនពារនរញនោយនសនកតីព្បថា្៉ារបស់អ្ៃកដឹកនំធុរកិនេរិនសសៗ
ខដលប បនងកើត្ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍មា ត្ថ្ម្លធូរថ្ងលរបស់អាសុី ិងការនធវើដំនណើរផ្លូវអាកាសសព្មាប់ព្បជារលរដឋព្គប់រូបនៅអាសុី តាម្រយៈការបនងកើត្ AirAsia នៅជាព្កុម្ហ ុ រាប់នកាដិដុោល៉ារខដលកំរុងដំនណើរការ។" "Flying high ឥ ូវន េះអានរកប នហើយនៅតាម្បណា្៉ាគ្រធំៗ ិងនៅនលើយ តន េះរបស់ AirAsia ិងនៅនលើ bigdutyfree.c om ចាប់រីថ្ងៃទី 6 ខែវិនឆិកា ឆា្៉ាំ 2017 ត្នៅ។"

Cambodia, NewsMinjun YuSepang