Posts in Cambodia
AirAsia ម្របារពធ Golden Jubilee របវ់អាស៊ា នតាម្រយៈការផ្សល្ា ់ម្រតេបវ់ ៅតបំ នេ់ ញិ

នៅនសប ៉ាង ថ្ងៃទី 14 ខែវិនឆិកា ឆា្៉ាំ 2017 - AirAsia ប ោក់ដំនណើរការ AirAsia Loves Asean ជាគំ ិត្ផ្តួននផ្តើម្ប តបនទ៉ាប់ខដលន្រ៉ាត្នលើការអ្ប់រំ ការអ្ភ្ិវឌ៉ាឍ ៍នទរនកាសល៉ាយ ិងនសដឋកិនេ នដើម្៉ាបីនូលរួម្ព្បររ ធែួប 50 ឆា្៉ាំរបស់អាស ៉ា ។ គំ ិត្ផ្តួននផ្តើម្មា AirAsia Asean University Partnership, Asean Entrepreneurs Day, Asean Journalists Camp ិង Allstars Exchange Programme ។

Read More
Cambodia, NewsMinjun YuManila
នយកព្បត្ិបត្តិរបស់ AirAsia Group ោក់ដំនណើរការកំណត្់ព្បវត្តិ

Tony Fernandes ោក់ដំនណើរការសវ័យជីវព្បវត្តិន ្៉ាេះថា FlyingHigh នៅកៃុងរិធីជប់នលៀងរិសនភាជន រដ៏អ្ធិកអ្ធម្ នៅនសប ៉ាង ថ្ងៃទី 29 ខែត្ុោ ឆា្៉ាំ 2017 - នយកព្បត្ិបត្តិរបស់ AirAsia Group នោក Tony Fernandes នៅថ្ងៃន េះោក់ដំនណើរការកំណត្់ព្បវត្តិរបស់គ្ត្់ ខដលមា ន ្៉ាេះថា Flying High ខដលជាការព្កន កនម្ើលដំនណើរជីវិត្របស់គ្ត្់ខដលកាល៉ាយរីត្ស្ត តីករម្កជាអ្ៃកអាកាសនរណ៍។

Read More
Cambodia, NewsMinjun YuSepang
ប្ក្ុម្គ៊ាុនអាក្លសនរណ៍ AirAsia បនចាប់ហ្្ដើម្ក្ម្វមធិ ី Freedom Flyer Programme ដាំប៉ូងរបស់ ពិភពហ្ោក្

ទីព្កុង Sepang ថ្ងៃទី 2017 ខែកញ្ញ៉ាឆា្៉ាំ 8 ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ខដលជានជើងន េះនហើរមា ត្ ថ្ម្លទាប ិងលអបំផ្ុត្របស់រិភ្រនោកប បង្ហ៉ាញរីកម្មវិធី Freedom Flyer Programme ដំបូងរបស់រិភ្រនោកនៅថ្ងៃន េះ ខដលមា នគ្លបំណងនធវើឱ៉ាយមា ភារង្យព្សួល រហ័ស ិងលអជាងម្ុ សព្មាប់នភ្្ៀវខដលមា ភ្កដីភារនដើម្៉ាបីទទួលប BIG Points របស់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ។

Read More
Cambodia, NewsMinjun YuSepang
ក្ម្វមធិ ីស្សែងរក្ អ្នក្ច្ននម្៉ា៉ូដវយ័ ហ្ក្ងម AirAsia Runway សប្ម្ចប់ឆ្ន ាំ2017 រក្ហ្ ើញអ្នក្ឈ្នះ ហ្ៅវគ្េបញ្ា ប់

អ្ៃកឈ្ៃេះការព្បកួត្ម្ករីនវៀត្ណាម្ប ព្ត្លប់នៅព្បនទសែលួ វិញជាម្ួយហៃឹងរង្វ៉ា ់ជាទឹកព្បក់ 350.000 រីងហគីត្ រួម្ហៃឹង កព្ម្ងសំនលៀកបំពាក់ននញរីការថ្នៃម្ ូត្លក់នៅនគហទំរ័រ Fashion Valet ិងកខ លងព្បកបអាជីររី មាច៉ាស់កម្មវិធី ិងទស៉ាេនវដដីព្បជុំម្ ូដល៉ាបីៗ KL Fashion Week Ready To Wear 2018 ។

Read More
Cambodia, NewsMinjun YuSepang
អាកាវចរណ៍ AirAsia ចប់វផ្សម្ដើ ដកឹ អ្នកដវំណើរវៅកាន់ទកឹ ដវកាដ នុពល្ ម្រពោន ី យនាវ ុះម្រកុងម្រពុះវី នុ កម្ព ុជា

នសប ៉ាង ថ្ងៃទី9 ខែសី ឆា្៉ាំ2017 ៖ ព្កុម្ហ ុ AirAsia ប តការភាជ៉ាប់ផ្លូវន េះនហើររបស់ែលួ ប តនទៀត្នោយការ
នបើករិធីសនមាព៉ាធការន េះនហើរសព្មាប់ផ្លូវអាកាសងមីរបស់ែលួ នៅកា ់ព្កុងព្រេះសីហ ុនោយមា 4នជើងន េះនហើរ ្ទ៉ាល់កៃុងម្ួយសបដ៉ាហ៍រីព្កុងព្រេះសីហ ុនៅកា ់កូឡាឡាំរួរ មា ៉ាន សុី។ ន េះគឺជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ទីម្ួយ របស់មា ៉ាន សុីខដលនបើកដំនណើរការផ្លូវអាកាសខត្ម្ួយគត្់ន េះនៅកម្ពុជា។

Read More
Cambodia, NewsMinjun YuSepang
AirAsia បានឈ្នុះ នរង្វែ ន់ពភិ ពវោកព ី Skytrax វល្ ើ កទ ី៩

ប ៉ារីស-២១ ម្ិងុន ២០១៧៖ AirAsia ព្ត្ូវប ព្បសិទធនម្ជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្លទាប ិងលអបំផ្ុត្ នលើរិភ្រនោកជានលើកទី៩ ជាប់ៗគ្្៉ា។ AirAsia ទទួលប ពា រង្វ៉ា ់ជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ខដលមា ត្ថ្ម្លទាប ិងលអបំផ្ុត្នលើរិភ្រនោកនៅ កៃុងរិធីព្បគល់ពា រង្វ៉ា ់ Skytrax World Airline Awards ២០១៧ ខដលព្បព្រឹត្តនៅកៃុង Musée del’ Airetdel ’Espace នអាកាសយា តោឋ៉ា Le Bourget កាលរីម្៉ាេិលម្ិញ។

Read More
AirAsia វជារ ័យធំជាថមម្ដងី វទៀត កនុងកម្មេធី ី World Travel Awards វម្រាប់តំបន់ អាវុី និងអ្ស្ត៉ូសាល្ីអាវុី

នសប ៉ាង ថ្ងៃទី4 ខែម្ិងុន ឆា្៉ាំ2017៖ ជាងមីម្ដងនទៀត្ ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ព្ត្ូវប នបេះនឆា្៉ាត្ជាប់
ពា រង្វ៉ា ់អាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្លទាបនំម្ុែនគកៃុងត្ំប ់អាសុីនលើកទីព្បំជាប់ៗ នៅកៃុងកម្មវិធីព្បររធពា រង្វ៉ា ់ World Travel Awards ព្បចាំឆា្៉ាំ2017 សព្មាប់ត្ំប ់អាសុី ិងអាសុីអ្ូស្តសរ៉ាលី។

Read More
AirAsia បង្វហញម្ខ្ុ ម្ហ ៉ូបវម្រាបប់ វម្រម្កើ នុងការវ ុះវ រើកនុងពិធីបុណយម្ហ ៉ូប Santan វល្ើកដំបង៉ូ

កូឡាឡាំរួរ, មា ៉ាន សុី៖ ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរ AirAsia ប នរៀបនំរិធីបុណ៉ាយម្ហូបខដលមា ន ្៉ាេះថា Santan ជានលើកដំបូងម្ិ ធាល៉ាប់មា ខដលជាព្រឹត្តការណ៍ដ៏ធំបំផ្ុត្ថ្ ការភ្លក់ម្ហូបសព្មាប់ការន េះនហើរនៅត្ំប ់អាសុី។នៅ កៃុងរិធីបុណ៉ាយ Santan របស់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរ AirAsia កាលរីថ្ងៃទី ២២ ឧសភា ២០១៧ នៅ ជាប់អាកាសយា ោឋ៉ា អ្ តរជាត្ិកូឡាឡាំរួរ ក៏មា ការោក់តាំងបង្ហ៉ាញម្ហូបជានព្នើ ម្ុែ សព្មាប់នភ្្ៀវនូលរួម្ អានភ្លក់ ិងទស៉ាេនរីការនំអ្ិ ភាល៉ាម្ៗរីនុងនៅល៉ាបីៗ ។

Read More
វពល្វនុះ វោកអ្នកអាចវធែដើ វំណើរម្រតង់ពម្រកុង ី ក៉ូឡាឡាំពួរ វៅកាន់ម្រកុង ម្រពុះវី នុ

ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia បនព្ម្ើការន េះនហើរ 4ដងកៃុងម្ួយសបដ៉ាហ៍រីព្កុងព្រេះសី ុ នៅកា ់ព្កុង កូឡាឡាំរួរ. ព្កុងព្រេះសី ុ ថ្ងៃទី16 ខែឧសភា ឆា្៉ាំ2017៖ AirAsia ខដលជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ដឹកអ្ៃក ដំនណើរត្ថ្ម្លទាបជាងនគកៃុងរិភ្រនោកប បខ ថម្នំណត្នគ្លនៅព្កុងព្រេះសី ុ ជាផ្លូវន េះនហើរម្ួយនទៀត្ នៅកៃុងព្បនទសកម្ពុជា នោយបនព្ម្ើការន េះនហើរព្ត្ង់នំ ួ 4ដងព្បចាំសបដ៉ាហ ៍ ីម្ួយៗរីទីព្កុងកូឡាឡាំរួរ នហើយវ ឹងចាប់នបើកបនព្ម្ើការព្បត្ិបត្តិការរបស់ែលួ ចាប់រីថ្ងៃទី9 ខែសី ឆា្៉ាំ2017 ត្នៅ។

Read More
AirAsia វម្រោងទិញ 50% ភារ ៊ាុនរបវ់ម្រកុម្ ៊ាុនវទវចរណ៍ Touristly

នសប ៉ាង ថ្ងៃទី 19 ខែនម្ស ឆា្៉ាំ 2017 ៖ ព្កុម្ហ ុ AirAsia Berhad នព្គ្ងទិញ 50% ភាគហ ុ របស់ព្កុម្ហ ុ នទសនរណ៍នរៀបនំដំនណើរកម្៉ាា តតាម្ព្បរ័ ធអ្ ឡាញ Touristly Travel Sdn Bhd (Touristly) តាម្រយៈការផ្ដល់ព្ទរ៉ាយសកម្ម ិងកិនេព្រម្នព្រៀងកម្េីខដលមា ទឹកព្បក់សរុបព្បមាណ 11,5 ោ រីងហគីត្ ។

Read More
Cambodia, NewsMinjun YuSepang
AirAsia ក្លា យជាម្ចា ស់ឧបត្ថម្ភនាំម្ុខក្នុងក្លរប្បក្ួត្ក្ីឡា សុីហ្គេម្ និងអាស៊ា ន ប៉ារ៉ាហ្គេម្

កូឡាឡាំរួរ ថ្ងៃទី 10 ខែនម្ស ឆា្៉ាំ2017 ៖ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ប នុេះហត្ថនលខាជាផ្លូវការកៃុងនម្ជាថ្ដគូផ្លូវ
ការសព្មាប់ការព្បកួត្ កីឡាសុីនហគម្នលើកទី 29 ិងកីឡាអាស ៉ា ប ៉ារា ៉ានហគម្នលើកទី 9 ខដលជាមាច៉ាស់ឧបត្ថម្ភនំម្ុែកៃុងព្រឹត្តិការណ៍ន េះ។

Read More
Cambodia, NewsMinjun YuSepang
ម្រកុម្ AVIATO ម្កពវី ិងហបរុ ីឈ្ុះន នរង្វែ ន់កម្មេធិម្របល្ង ី AirAsia Airvolution Hackathon

នសប ៉ាង ថ្ងៃទី19 ខែម្ីន ឆា្៉ាំ 2017 ៖ព្កុម្ AVIATO ម្ករីព្បនទសសិងហបុរីប កាល៉ាយជាអ្ៃកឈ្ៃេះម្កុដនជើងឯកកម្មវិធី ព្បលង Airvolution នលើកដំបូងខដលនរៀបនំនោយព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ។ បនទ៉ាប់រីការកៃុងការព្បកួត្អ្ស់រយៈនរលខវងព្បមាណ 18នមា ៉ាង កៃុងទីព្កុងកូឡាឡាំរួរ (ស្៉ាក់ការធំ RedQ របស់ព្កុម្ហ ុ AirAsia) ជានុងនព្កាយព្កុម្ន េះប បង្ហ៉ាញ ូវដំនណាេះព្សយដ៏លអបំផ្ុត្កៃុងការព្សយបញ្ហ៉ា ូវរនបៀប បង្ហ៉ាញព្បវត្តិសនងខបរបស់អ្ៃកគ្ំព្ទអាកាសនរណ៍ AirAsia នោយខផ្អកនលើបលង់រននកម្មវិធីរបស់រួកនគតាម្ រយៈដំនណើរការជាម្ួយបណាដ៉ាញសងគម្ឌីយីងលនដើម្៉ាបីនលើកត្នម្កើងខនករំខលកបទរិនសធ ៍របស់អ្ត្ិងិជ ។

Read More
Cambodia, NewsMinjun YuSepang
AirAsia វ៉ូម្រល្ំ ឹកអ្តថិ ិ នអ្ពំ អ្ី វី នអ្នុញ្ញា ត ់ យកតាម្ខ្ៃួ ន

នសប ៉ាង ៖ព្កុម្ហ ុ AirAsia ឹងចាប់នផ្ដើម្អ្ ុវត្តអ្ំរីលកខែណឌត្ព្ម្ូវការយកអ្ីវ ៉ា ់អ្ ុញ្ញ៉ាត្ឱ៉ាយយកតាម្ែលួ គិត្
ចាប់រីថ្ងៃទី08 ខែម្ីន ឆា្៉ាំ 2017 នដើម្៉ាបីធានដល់ការនធវើដំនណើរនូលយ តន េះមា ភារឆាប់រហ័ស ងព្បកបនោយ ្សុកភារ នហើយកខ លងោក់អ្ីវ ៉ា ់កៃុងយ តន េះមា ព្គប់ព្គ្ ់សព្មាប់អ្ត្ិងិជ ។ នភ្្ៀវន ើងយ តន េះព្ត្ូវប អ្ ុញ្ញ៉ាត្យកខត្អ្ីវ ៉ា ់ព្ត្ូវហៃឹងទំហំម្ួយកាប ៊ី របស់ែលួ ខដលមា ខា្៉ាត្ម្ិ នលើសរី 56 x 36 x 23 cm (រួម្ទាំងអ្ីវ ៉ា ់យូរថ្ដ ឬអ្ីវ ៉ា ់មា កង់)

Read More
វេទកាិ វដម្ើ បស្ីវងែ រកអ្កន រចនាម្ដ៉ូ ដល្ ៏ ឯអ កវម្រាបប់ ណ្តា ម្របវទវកនុងតបំ នអា់ ស៊ាន

នសប ៉ាង - ៨ កុម្ភៈ ២០១៧៖ ព្កុម្អ្ៃករននម្ ូដដ៏ល៉ាបីល៉ាាញនៅកៃុងត្ំប ់អាស ៉ា ឹងមា ឱកាសដ៏រិនសសបំផ្ុត្
នដើម្៉ាបីព្បកួត្ព្បខជងនៅកៃុងព្រឹត្តិការណ៍ RunwayReadyDesignerSearch របស់ AirAsia ឆា្៉ាំ ២០១៧ ខដល ឹងព្បព្រឹត្តនៅកៃុងបណាដ៉ាព្បនទសទាំង១០ថ្ ត្ំប ់អាស ៉ា ។

Read More
Cambodia, NewsMinjun YuSepang
បញ្ុ ុះតម្ម្ៃ 20% ព ី AirAsia ម្ររប់វ ងើ វ ុះវ រើទំងអ្វ់

នសប ៉ាង ថ្ងៃទី16 ខែម្ករា ឆា្៉ាំ2017 ៖ ព្កុម្ហ ុ AirAsia មា នមាទ ភារសូម្ព្បកាស នបើក ព្រឹត្តិការណ៍ (hackathon) ធំនលើកដំបូង ព្បកបនោយគំ ិត្ថ្នៃព្បឌិត្សព្មាប់អ្ៃកសរនសរកម្មវិធីកុំរ៉ាយូទ័រកៃុងកម្មវិធីព្បលង ន ្៉ាេះថា Airvolution 2017 ខដលជាគំ ិត្ថ្នៃព្បឌិត្ងមីនំម្ុែនគកៃុងត្ំប ់អាស ៉ា ។

Read More
Cambodia, NewsMinjun YuSepang