အာဆီယမ္ ရြွရတု သဘင္ အတြက္ ဒသကို ၿပန္လည္ကူညီေထာက္ပံ့လိုက္သည့္ အဲေအးရွား

Press release(141117).jpg

စီပန္၊ ၀င္ဘာ ၁၄ရက္ေန ၂၀၁၇။ ။ အာဆီယမ္ စ္၅၀ၿပည့္ကို ဂုဏ္ၿပဳက်င္းပသည့္အေနၿဖင့္ အဲေအးရွားမွ ပညာေရး၊အတတ္ပညာဖြံ ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရး င့္ စီးပြားေရးကို အေလးထားသည့္ ထာက္ပံ့မွဳအစီအစဥ္ ကို အဲေအးရွား က AirAsia Loves Asean ကန္ပိန္းၿဖင့္ ဂုဏ္ၿပဳက်င္းပလိုက္ပါသည္။

ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွာ အဲေအးရွား အာဆီယမ္ တကၠသိုလ္ ပူးေပါင္းမွဳ၊ အာဆီယမ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေန ၊ ဂ်ာနာလစ္ Camp ႏွင့္ Allstars Exchange ပရိုဂရမ္တို ပါ၀င္ပါသည္။

အာဆီယမ္ တကၠသိုလ္ ပူးေပါင္းမွဳအစီအစဥ္တြင္ အဲေအးရွားမွ ဒသမ်ားရွိ တတိယအဆင့္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလေၾကာင္းလိုင္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ကမ္းလွမ္းႏိုင္သည့္ အလုပ္သင္ အခြင့္အလမ္းတို ကို ဘြဲ ရၿပီးသည္ႏွင့္ အခ်ိန္ၿပည့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္ေအာင္ ထာက္ပံ့ေပးမွာပါ။

ပူးေပါင္းမွဳ၊ အာဆီယမ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေန ကေတာ့ အာဆီယမ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အဲေအးရွား၏ ဂတိအတိိုင္း ဒသတြင္း အေကာင္းဆံုးတက္သစ္စလုပ္ငန္းသစ္မ်ားမွ သင္ယူႏိုင္ခြင့္ င့္ လုပ္ငန္းကို ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ စ်းကြက္တြင္း ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေအာင္ ဖိုရမ္တစ္ခု ၿပဳလုပ္ေပးရင္း အဲေအးရွားက အားၿဖည့္ေပးသြားမွာပါ။ အင္ဒိုနီးရွား သရုပ္ေဆာင္၊ အခမ္းအနားမွဳး င့္ VJ Daniel Mananta ရဲ ”Damn! I Love Indonesia” ဆိုတဲbrand တို နဲ စတင္ သြားမွာပါ။

အာဆီယံအေပၚ ပိုေကာင္းတဲ အစီရင္ခံမွဳတို ပိုၿဖစ္ေၿမာက္ေစရန္ အဲေအးရွားက အာဆီယမ္ ဂ်ာနယ္လစ္ camp ကို စီစဥ္သူအၿဖစ္ ဆာင္ရြက္သြားဦးမွာပါ။ ထို Camp မွာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား အာဆီယမ္ brand ရဲ ဒသပိုင္းဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ အစည္မ်ား အလုပ္လုပ္ပံုလုပ္နည္းမ်ား၊ လူမွဳေရးဆိုင္ရာမ်ား၊ ဖြံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကိစၥရပ္မ်ားပူးေပါင္းမွဳမ်ားၿဖစ္တဲ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ လူထုအေၿခစိုက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို ကို ပိုမို နားလည္သေဘာေပါက္လာႏိုင္ေစရန္ ၿပဳလုပ္တဲ့ workshop ၿဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးအေနၿဖင့္ အဲေအးရွား ၀န္ထမ္းမ်ားၿဖစ္တဲ့ Allstars မ်ားသည္လည္း အၿခားအာဆီယံ င္ငံေတြမွာ Allstars Exchange ပရိုဂရမ္ႏွင့္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္နိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ ဒီပရိုဂရမ္က အာဆီယံႏိုင္ငံေတြရဲ ယဥ္ေက်းမွဳေတြကို အလုပ္လုပ္ရင္း ကိုယ္ေတြ သိရွိၿပီး ၀န္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ယဥ္ေက်းမွဳဖလွယ္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ပါသည္။

AirAsia Loves Asean ပြဲကို ယေန ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာ မွာရွိတဲ့ Villamor Air Base ဖိလစ္ပိုင္ Air Force Headquarters မွာ ၿပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထိုပြဲကို အာဆီယံ လက္ေထာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဳခ်ဳပ္ Dr AKP Mochtan ၊ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ မေလးရွား သံအမတ္ Dato’ Razlan Abdul Rashid ၊ ဖိလစ္ပိုင္ ကြန္ဂရက္အမ်ိဳးသားလြွတ္တာ္အမတ္ Cesar V Sarmiento၊ ကြန္ဂရက္အမ်ိဳးသမီးလြွတ္ေတာ္အမတ္ Lucy Torres-Gomez ၊ Tourism လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဳး Daniel Mercado ၊ စီးပြားကူးသန္း လက္ေထာက္အတြင္းေရမွဴး Abdulgani Macatoman ၊ အင္ဒိုနီးရွား လေၾကာင္းလံုၿခံဳမွဳ ဒါရိုက္တာ M Nasir Usman ၊ Ormoc ၿမိဳ တာ္၀န္ Richard Gomez တို င့္အဲေအးရွားေလေၾကာင္းလုိင္းအုပ္စု စီအီးအို Tony Fernandes ႏွင့္ အၿခား အဲေအးရွား စီမံခန္ ခြဲေရးအဖြဲ ၀င္တို တက္ေရာက္ခဲ ၾကပါတယ္။

အဆိုပါဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အဲေအးရွားက I Love Asean ဆိုတဲ လယာဥ္ကို ခ်ၿပခဲ့ပါတယ္။ ထိုေလယာဥ္ကို အာဆီယံ ၁၀ င္ငံလံုးရဲ ယဥ္ေက်းမွဳ အထည္၊ ဗိသုကာ၊ အႏုပညာ င့္ သဘာ၀အလွမ်ားၿဖစ္တဲ့ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ cetak ပါတိတ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ poom khao bin ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံမွ Ulos ပါတိတ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ tapis ၊ ဗီယမ္နမ္ႏိုင္ငံမွ trống đồng၊ ကမ္ေဘာဒီးယားႏိုင္ငံမွ Kbach pka Chan ၊ လာအိုႏိုင္ငံမွ Lao phouthai ၊ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်ိတ္၊ ဘရူးႏိုင္းႏိုင္ငံမွ jongsarat Brunei ၊ င့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ vanished da Miss Joaquim တို ကို အေၿခခံၿပီး ဒီဇိုင္းဆင္ထားတာပါ။ ဒသတြင္းရွိတဲ့ အဲေအးရွား လယာဥ္တိုင္းမွာ နိုင္ငံရဲ အလံအၿပင္ အာဆီယံအလံကိုပါ ပါရွိထားပါတယ္။

အဲေအးရွားေလေၾကာင္းလိုင္းအုပ္စု စီအီးအို Tony Fernandes ကလည္း အခုလိုပဲ ၿပာၾကားသြားပါတယ္။“ကြ်န္ေတာ္တို ရဲ အာင္ၿမင္မွဳက အာဆီယံေၾကာင့္ပါ။ အာဆီယံေလေၾကာင္းလိုင္းစစ္စစ္တစ္ခုအေနနဲ စ္၅၀အတြင္း ဂုဏ္ယူစြာ အာဆီယံႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအတူ ၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့အတိုင္း ဒသတိုင္းမွာရွိတဲ သူေတြကို ပိုမိုနီးကပ္ေစခ်င္ပါတယ္။ AirAsia Loves Asean က ကြ်န္ေတာ္တို ရဲ အစီအစဥ္အမ်ားၾကီးေတြထဲကမွ အစီအစဥ္တစ္ခုပါ။ အစီအစဥ္အားလံုးကလည္း ကိုယ္ေတြရဲ အာဆီယံေဒသေတြကို ၿပန္ေက်းဇူးဆပ္ခ်င္တဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို ရဲ ရွ ဆက္လုပ္သြားမယ့္ ပရိုရွင္းေတြ၊ မားကတ္တင္း အစီအစဥ္ေတြကလည္းကြ်န္ေတာ္တို အာဆီယံေတြ အတြက္ လူထုအတြက္ေရာ၊ စီးပြားကူးသန္းဖို အတြက္ပါ ပိုမိုနီးကပ္ေစတဲ့ တံတားတစ္ခု ၿဖစ္ေစဖို နဲ ပိုၿပီး နီးစပ္၊ နားလည္း ပူးေပါင္းႏိုင္ေစဖို အတြက္ပါ။ ”

 

 

Myanmar, NewsMinjun YuManila