AirAsia ម្របារពធ Golden Jubilee របវ់អាស៊ា នតាម្រយៈការផ្សល្ា ់ម្រតេបវ់ ៅតបំ នេ់ ញិ

11 Asean50_1.jpg

នៅនសប ៉ាង ថ្ងៃទី 14 ខែវិនឆិកា ឆា្៉ាំ 2017 - AirAsia ប ោក់ដំនណើរការ AirAsia Loves Asean ជាគំ ិត្ផ្តួននផ្តើម្ប តបនទ៉ាប់ខដលន្រ៉ាត្នលើការអ្ប់រំ ការអ្ភ្ិវឌ៉ាឍ ៍នទរនកាសល៉ាយ ិងនសដឋកិនេ នដើម្៉ាបីនូលរួម្ព្បររ ធែួប 50 ឆា្៉ាំរបស់អាស ៉ា ។ គំ ិត្ផ្តួននផ្តើម្មា AirAsia Asean University Partnership, Asean Entrepreneurs Day, Asean Journalists Camp ិង Allstars Exchange Programme ។

តាម្រយៈភារជាថ្ដគូសកលវិទ៉ាាល័យ AirAsia ឹងផ្តល់ដល់ ិសិត្៉ាេសកលវិទ៉ាាល័យម្ករីទូទាំងត្ំប ់ ូវឱកាស ត្់ការតាម្សម្ត្ថភារនផ្៉ាេងៗគ្្៉ានៅព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ ជាម្ួយ ឹងឱកាសធានស តិសុែការង្រនរញនមា ៉ាងបនទ៉ាប់រីបញ្េប់ការសិក៉ាា។

Asean Entrepreneurs Day ឹងរព្ងឹងការនបតជាញ៉ារបស់ AirAsia នំនពាេះសហព្គិ អាស ៉ា តាម្រយៈការផ្តល់ដល់រួកនគ ូវនវទិកា នដើម្៉ាបីខសវងយល់រីការចាប់នផ្តើម្ដល់លអបំផ្ុត្នៅកៃុងត្ំប ់ ិងនវទិកា ដើម្៉ាបីអ្ភ្ិវឌ៉ាឍ ៍ ិងនធវើទីផ្៉ាារអាជីវកម្មរបស់រួកនគ នោយចាប់នផ្តើម្ជាម្ួយត្ួឯករបស់ឥណឌូន សុី ខដលជាអ្ៃកកា ់កម្មវិធី ិងមា ៉ាកយីន “Damn! I Love Indonesia ” របស់ VJ Daniel Mananta ។

នដើម្៉ាបីនលើកទឹកនិត្តការរាយការណ៍អ្ំរីអាស ៉ា កា ់ខត្ព្បនសើរ, AirAsia  ឹងនធវើជាអ្ៃកកា ់កម្មវិធី Asean Journalists Camp ជាសិកាខ៉ាសោសព្មាប់អ្ៃកការខសត្ ខដល ឹងបនងកើត្ការយល់កា ់ខត្សុីជនព្ៅអ្ំរីយីន ថ្ ត្ំប ់របស់អាស ៉ា រនបៀបខដលអ្ងគភារដំនណើរការ បញ្ហ៉ាសងគម្ បញ្ហ៉ាថ្ ការអ្ភ្ិវឌ៉ាឍ ៍ ិងបញ្ហ៉ាថ្ ការនធវើសមាហរណកម្មនន រួម្ទាំងនទសនរណ៍ខដលមា នីរភារ ិងនទសនរណ៍ខដលខផ្អកនលើសហគម្ ៍ផ្ងខដរ។

ជានុងនព្កាយ AirAsia Allstars ឹងទទួលឱកាសនដើម្៉ាបីមា បទរិនសធ ៍នធវើការ ិងរស់នៅកៃុងបណាដ៉ាព្បនទសអាស ៉ា តាម្រយៈកម្មវិធី Allstars Exchange Programme ខដលមា បំណងបនងកើត្ឱ៉ាយមា ការ្ល៉ាស់បតូរវប៉ាបធម្៌កៃុងកព្ម្ិត្ការង្រ ិងកព្ម្ិត្្ទ៉ាល់ែលួ ។

AirAsia Loves Asean ព្ត្ូវប ោក់ដំនណើរការនៅកៃុងព្រឹត្តិការណ៍ម្ួយខដលប នធវើនៅទីស្៉ាក់ការកណាដ៉ាល Philippine Air Force នៅ Villamor Air Base នៅ Metro Manila ព្បនទសហវីលីរី នៅថ្ងៃន េះ ខដលព្រឹត្តិការណ៍ន េះប ទទួលការនូលរួម្រី អ្គគនលខាធិការងអាស ៉ា Dr AKP Mochtan, ឯកអ្គគរដឋទូត្មា ៉ាន សុីព្បចាំនៅហវីលីរី នោក Dato' Razlan Abdul Rashid, ត្ំណាងរាស្តសតហវីលីរី នោក Cesar V Sarmiento, ត្ំណាងរាស្តសតហវីលីរី នោកព្សី Lucy Torres - Gomez, ជំ ួយការនលខាធិកាខផ្ៃកនទសនរណ៍ហវីលីរី នោក Daniel Mercado, ជំ ួយការនលខាធិកាខផ្ៃកពាណិជជកម្មហវីលីរី នោក Abdulgani Macatoman, នយកខផ្ៃកស តិសុែអាកាសនរណ៍ឥណឌូន សុីនោក M Nasir Usman, នៅ វ៉ាយព្កុង Ormoc City នោក Richard Gomez រួម្ទាំង នយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia Group នោក Tony Fernandes ិងសមាជិកថ្ ថា្៉ាក់ដឹកនំរបស់ AirAsia នផ្៉ាេងៗនទៀត្។

នៅនរលោក់ដំនណើរការ AirAsia ក៏ប បង្ហ៉ាញការរននការបង្ហ៉ាញខបបសិល៉ាបៈរស់រនវីក “ែ្ុំព្សោញ់អាស ៉ា ” ខដលប ជំរុញទឹកនិត្តនោយ វយ ភ្ណឌ សថ៉ាបត្៉ាយកម្ម សិល៉ាបៈ ិងធម្មជាត្ិរីព្បជាជាត្ិអាស ៉ា 10 ព្បនទស - batikcetak រីព្បនទសមា ៉ាន សុី, poomkhaobin រីព្បនទសថ្ង, ulos Batak រីព្បនទសមា ៉ាន សុី, tapis រីព្បនទសហវីលីរី , trống đống រីព្បនទសនវៀត្ណាម្, kbachpka Chan រីកម្ពុជា, Laophouthai រីព្បនទសឡាវ Laos, chate រីព្បនទសម្ីយា ៉ា ់មា់៉ា, jongsarat Brunei រីព្បនទសព្ប ុយនណ, ិង Vanished da Miss Joaquim រីព្បនទសសិងហបុរី។

យ តន េះរបស់ AirAsia ទាំងអ្ស់នៅកៃុងត្ំប ់ក៏ ឹងមា ោក់ទង់ជាត្ិអាស ៉ា ផ្ងខដរ បខ ថម្នលើទង់ជាត្ិរបស់ព្បនទសអាស ៉ា ីម្ួយៗផ្ងខដរ។

នោក Tony Fernandes នយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia Group ប ិយាយថា “នយើងនជាគជ័យក៏នោយសរអាស ៉ា ខដរ។ កៃុងនម្ជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ដ៏រិត្ព្បកដរបស់អាស ៉ា នយើងនង់នំយកម្ ុស៉ាេនៅទូទាំងត្ំប ់នអាយជិត្គ្្៉ា ព្សបជាម្ួយការង្រដ៏អ្សច៉ារ៉ាយ អាស ៉ា ប នធវើជាង 50 ឆា្៉ាំម្កនហើយ។

AirAsia ព្សោញ់អាស ៉ា គឺព្គ្ ់ខត្ជាគំ ិត្ផ្តួននផ្តើម្ម្ួយកៃុងនំនណាម្គំ ិត្ផ្តួននផ្តើម្នន ខដលនយើងប នរៀបនំខផ្ ការផ្តល់ព្ត្ ប់ដល់ត្ំប ់ខដល ឹងអានជួយភាជ៉ាប់សហគម្ ៍ជាម្ួយនសដឋកិនេ នៅនរលខដលអាស ៉ា នដើរនៅម្ុែកា ់ខត្ធំជាងការនធវើសមាហរណកម្ម ិងការយល់គ្្៉ានៅវិញនៅម្ក រួម្គ្្៉ាជាម្ួយការជំរុញប តថ្ នគ្លនៅអាស ៉ាតាម្រយៈកិនេែិត្ែំព្បឹងខព្បងការនធវើយីន ិងការនយាគយល់គ្្៉ានៅវិញនៅម្ក”។

សព្មាប់ការនធវើបនេុប៉ាប ៃភារនុងនព្កាយបំផ្ុត្ សូម្តាម្ AirAsia នៅនលើ Twitter (twitter.com/AirAsia) ិង Facebook (facebook.com/AirAsia)។

Cambodia, NewsMinjun YuManila