ម្រកុម្ AVIATO ម្កពវី ិងហបរុ ីឈ្ុះន នរង្វែ ន់កម្មេធិម្របល្ង ី AirAsia Airvolution Hackathon

190317.jpg

នសប ៉ាង ថ្ងៃទី19 ខែម្ីន ឆា្៉ាំ 2017 ៖ព្កុម្ AVIATO ម្ករីព្បនទសសិងហបុរីប កាល៉ាយជាអ្ៃកឈ្ៃេះម្កុដនជើងឯកកម្មវិធី ព្បលង Airvolution នលើកដំបូងខដលនរៀបនំនោយព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ។ បនទ៉ាប់រីការកៃុងការព្បកួត្អ្ស់រយៈនរលខវងព្បមាណ 18នមា ៉ាង កៃុងទីព្កុងកូឡាឡាំរួរ (ស្៉ាក់ការធំ RedQ របស់ព្កុម្ហ ុ AirAsia) ជានុងនព្កាយព្កុម្ន េះប បង្ហ៉ាញ ូវដំនណាេះព្សយដ៏លអបំផ្ុត្កៃុងការព្សយបញ្ហ៉ា ូវរនបៀប បង្ហ៉ាញព្បវត្តិសនងខបរបស់អ្ៃកគ្ំព្ទអាកាសនរណ៍ AirAsia នោយខផ្អកនលើបលង់រននកម្មវិធីរបស់រួកនគតាម្ រយៈដំនណើរការជាម្ួយបណាដ៉ាញសងគម្ឌីយីងលនដើម្៉ាបីនលើកត្នម្កើងខនករំខលកបទរិនសធ ៍របស់អ្ត្ិងិជ ។

នគ្លគំ ិត្ថ្ គនព្មាងរបស់ព្កុម្ AVIATO គឺអ្ ុញ្ញ៉ាត្ឱ៉ាយភាជ៉ាប់ទំនក់ទំ ងគ្្៉ារវងព្បវត្តិសនងខបអ្ៃកនព្បើព្បស់
ណាមា្៉ាក់តាម្រយៈរូបភាររបស់ែលួ កៃុងបណាដ៉ាញសងគម្អ្ ៊ីសរ៉ាព្កាម្ (Instagram) នោយដំនណើរការតាម្ នរលនវោជាក់ខសដង ជាម្ួយហៃឹងការបនងកើត្លទធភារខដលអាននធវើនៅប នំនពាេះការផ្ដល់ជូ នសវនព្នើ បខ ថម្ នទៀត្តាម្អ្ត្ិងិជ នគ្លនៅ អាព្ស័យតាម្នំណត្នគ្លនៅ ីម្ួយៗរបស់ AirAsia ិងការផ្ដល់ជូ អា រ ខដលែលុេះបង្ហ៉ាញរីនំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្ត្ិងិជ ។

ព្កុម្ន េះសុទធខត្ជ ជាត្ិសិងហបុរីរួម្មា នោក Choo Yan Sheng នោក John Goh Choo Ern នោក Durwin Ho Hsu Tian នោក Albert Puah Beng ិងនោក Kevin Kwa Leung Boon

នោយកិនេែិត្ែំព្បឹងខព្បងរហូត្ឈ្ៃេះការព្បកួត្ ព្កុម្ AVIATO ព្ត្ូវប ផ្ដល់រង្វ៉ា ់ជាទឹកព្បក់សុទធនំ ួ 25.000
រីងហគីត្ រិ ទុស ៉ាេំរី AirAsiaBIG នំ ួ 100.000 រិ ទុ ិងសំបុព្ត្នធវើដំនណើរយ តន េះនៅម្កសព្មាប់នំណត្ នគ្លនៅណាម្ួយរបស់ AirAsia នំ ួ 5 សំបុព្ត្។ AirAsiaBIG គឺជាកម្មវិធីភ្កដីភាររបស់ព្កុម្ហ ុ AirAsia ខដលសមាជិកអានទទួលប រិ ទុស ៉ាេំរីព្កុម្ហ ុ AirAsia ព្កុម្ហ ុ ផ្ដល់នសវកម្ម សណាឋ៉ាគ្រTune Hotels ព្កុម្ហ ុ បណាដ៉ាញទូរស័រទនល័ត្ TuneTalk ិងថ្ដគូព្បមាណជាង100 ទូទាំង រិភ្រនោក។ សមាជិកកៃុងកម្មវិធី BIG អានបដូរវជាសំបុព្ត្យ តន េះរបស់ AirAsia ព្គ្ ់ខត្មា រិ ទុស ៉ាេំ BIG Points នំ ួ 500 រិ ទុប ុនណា្៉ាេះ កៃុងអ្ំ ុងព្រឹត្តិការណ៍លក់ត្ថ្ម្លរិនសស Final Call ព្បចាំខែរបស់ កម្មវិធី AirAsiaBIG នហើយនំ ួ រិ ទុដូនគ្្៉ាន េះខដរអានបដូរប ត្ថ្ម្លស្៉ាក់នៅសណាឋ៉ាគ្ររី ព្កុម្ហ ុ ផ្ដល់ នសវកម្មស្៉ាក់នៅ TuneHotels ។

 នោក Nikunj Shanti ព្បធា ព្គប់ព្គងទិ ៃ ័យទិ ៃ ័យ ិងឌីយីងលរបស់ AirAsia ប ិយាយថា « នយើងែ្ុំរិត្ជាចាប់អារម្មណ៍យា ៉ាងខាល៉ាំងនំនពាេះគំ ិត្នោេះព្សយបញ្ហ៉ានោយថ្នៃព្បឌិត្ ិងនំនណេះដឹងបននេកវិទ៉ាា ខដលប បង្ហ៉ាញននុងសបដ៉ាហ៍ន េះ។ ព្កុម្នូលរួម្ព្បកួត្ប បង្ហ៉ាញ ូវគំ ិត្បនងកើត្កម្មវិធីទំន ើបនោយម្ិ ព្ត្ូវការ ត្ំន ើងអ្វីខដលសមុគស្៉ាញ ិងមា លកខណៈការរិត្ជាក់ខសដង នហើយនយើងែ្ុំទ ទឹងនង់ន ើញគំ ិត្គំនហើញងមីនព្នើ
នទៀត្ ូវរនបៀបជួយដល់ការនធវើដំនណើរកា ់ខត្ព្បនសើរសព្មាប់នភ្្ៀវរបស់នយើង។» កៃុងនំនណាម្សរុប 20ព្កុម្ត្ំណាងឱ៉ាយបណាដ៉ាព្បនទសរួម្មា ថ្ង ឥណឌូនណសុីហវីលីរី សិងហបុរីឥណាឌ៉ា ព្សីលង្ក៉ា ទីព្កុងហុងកុង ិងអ្ូស្តសរ៉ាលីប នូលរួម្ព្បកួត្កម្មវិធីព្បលង AIRVOLUTION 2017 ខដលប ព្បព្រឹត្តនៅ កាលរីរនសៀលថ្ងៃនៅរ៍(18 ម្ីន) ក លងនៅន េះ។

គនព្មាងរបស់ព្កុម្ ីម្ួយៗខដលព្ត្ូវប នធវើបទបង្ហ៉ាញនោយ្ទ៉ាល់កៃុងរយៈនរល 8នទី ព្ត្ូវប ផ្ដល់រិ ទុនោយ
ខផ្អកនៅនលើ ផ្លប េះពាល់ គំ ិត្ថ្នៃព្បឌិត្ ការរនន ិងការយកនៅអ្ ុវត្ត ៍នដើម្៉ាបីនោេះព្សយនែលើយត្បហៃឹង
នំនណាទបញ្ហ៉ា។

គណៈកម្មការកាត្់នសនកដីរួម្មា នោក Nikunj Shanti ព្បធា ព្គប់ព្គងទិ ៃ ័យទិ ៃ ័យ ិងឌីយីងល របស់ AirAsia នោក Declan Hogan ព្បធា ការិយាល័យរ័ត្៌មា AirAsia Group នោក Su Yu Min ព្បធា អ្ភ្ិវឌ៉ាឍ ៍របស់ AirAsia នោក Robin Low ព្បធា ព្គប់ព្គងផ្លិត្ផ្លរបស់ AirAsia នោកព្សីបណឌិត្ Karndee Leopairote នយកព្គប់ព្គង C-ASEAN ម្ករីព្បនទសថ្ង ិង នោក Kawin Tangudtaisak ព្បធា យុទធសស្តសត ិងនសវកម្មកម្មវិធី LINE ព្បចាំព្បនទសថ្ង។

កៃុងអ្ំ ុងនរៀបនំព្រឹត្តិការណ៍ធំ hachkathon អ្ៃកខហ ក រ (Hacker) ព្ត្ូវប ផ្ដល់ព្បឹក៉ាារីអ្ៃកជំ ួយ បននេកនទសរបស់នយកោឋ៉ា បននេកវិទ៉ាាទូរគម្នគម្ ៍រ័ត្៌មា វិទ៉ាារបស់ AirAsia រួម្ទាំងការនូលរួម្ផ្ដល់ គំ ិត្រីនោក S uresh Tan ព្បធា អ្ភ្ិវឌ៉ាឍ ៍ជំ ួញ Servis Hero នោក Azreena Azizan ព្បធា កម្មវិធីសហការមាច៉ាស់ភាគហ ុ ិងភារជាថ្ដគូ MDEC ិងនោក Mazunddin Zainuddin ព្បធា ផ្លិត្ផ្លខផ្ៃកនំម្ុែរបកគំនហើញម្ករីព្កុម្ហ ុ Telekom  មា ៉ាន សុី ។

កម្មវិធីព្បលង AIRVOLUTION 2017 ព្ត្ូវប នរៀបនំ ិងឧបត្ថម្ភនោយកម្មវិធី AirAsia BIG កម្មវិធីអា រ AirAsia Santan នសវកម្ម BIG Dutyfree ព្កុម្ហ ុ Tune Talk ព្កុម្ហ ុ ROKKI, T&Co ព្កុម្ហ ុ Microsoft Azure ព្កុម្ហ ុ Google Cloud ព្កុម្ហ ុ Amazon Web Services ព្កុម្ហ ុ Salesforce ព្កុម្ហ ុ សជីវកម្មនសដឋកិនេឌីយីងលមា ៉ាន សុី(MDEC) ម្ជ៉ាឈម្ណឌលថ្នៃព្បឌិត្ ិង របកគំនហើញសកលមា ៉ាន សុី(MaGIC) ព្កុម្ហ ុ Lego ិងព្កុម្ហ ុ RedBull ។

 

Cambodia, NewsMinjun YuSepang