AirAsia វ៉ូម្រល្ំ ឹកអ្តថិ ិ នអ្ពំ អ្ី វី នអ្នុញ្ញា ត ់ យកតាម្ខ្ៃួ ន

នសប ៉ាង ៖ព្កុម្ហ ុ AirAsia ឹងចាប់នផ្ដើម្អ្ ុវត្តអ្ំរីលកខែណឌត្ព្ម្ូវការយកអ្ីវ ៉ា ់អ្ ុញ្ញ៉ាត្ឱ៉ាយយកតាម្ែលួ គិត្
ចាប់រីថ្ងៃទី08 ខែម្ីន ឆា្៉ាំ 2017 នដើម្៉ាបីធានដល់ការនធវើដំនណើរនូលយ តន េះមា ភារឆាប់រហ័ស ងព្បកបនោយ ្សុកភារ នហើយកខ លងោក់អ្ីវ ៉ា ់កៃុងយ តន េះមា ព្គប់ព្គ្ ់សព្មាប់អ្ត្ិងិជ ។ នភ្្ៀវន ើងយ តន េះព្ត្ូវប អ្ ុញ្ញ៉ាត្យកខត្អ្ីវ ៉ា ់ព្ត្ូវហៃឹងទំហំម្ួយកាប ៊ី របស់ែលួ ខដលមា ខា្៉ាត្ម្ិ នលើសរី 56 x 36 x 23 cm (រួម្ទាំងអ្ីវ ៉ា ់យូរថ្ដ ឬអ្ីវ ៉ា ់មា កង់) បូកហៃឹងកាបូបត្ូនម្ួយ ដូនជា កាបូបកុំរ៉ាយូទ័រ ឬកាបូបថ្ដ មា ទំហំម្ិ នលើស រី 40 x 30 x 10 cm ។ ទម្ៃ ់បូកបញ្េូលគ្្៉ាសរុបទាំងអ្ីវ ៉ា ់ទាំងរីរម្ិ នលើសរី 7 Kg ។
នភ្្ៀវយកអ្ីវ ៉ា ់តាម្ែលួ នោយ នលើសទម្ៃ ់ ហួសខា្៉ាត្ ឬនលើសបរិមាណអ្ ុញ្ញ៉ាត្ ឹងព្ត្ូវបង់កថ្ព្ម្អ្ីវ ៉ា ់នលើសការ អ្ ុញ្ញ៉ាត្ននេះ នោយគិត្តាម្ឯកតានគ្ល គី ូព្កាម្ ឬបង់កថ្ព្ម្អ្ីវ ៉ា ់នៅកខ លងព្នកនូល។
នភ្្ៀវនធវើដំនណើរទាំងអ្ស់ព្ត្ូវប នលើកទឹកនិត្តឱ៉ាយកក់កខ លងអ្ីវ ៉ា ់ម្ុ តាម្ព្បរ័ ធអ្ ឡាញ (online)នដើម្៉ាបី ង្យព្សួលខែករិ ិត្៉ាយ នៅនរលនភ្្ៀវប ទិញសំបុព្ត្ន េះនហើរ ឬកក់តាម្កម្មវិធីសមាជិក Manage My Booking ។

ព្បអ្ប់ធំ ិងសមាព៉ាយសកាដូម្ិ ព្ត្ូវអ្ ុញ្ញ៉ាត្កៃុងកាប ៊ី ន ើយ នហើយព្ត្ូវខត្ែលងការព្ត្ួត្រិ ិត្៉ាយ។ អ្ីវ ៉ា ់នព្នើ ព្ត្ូវ ប រុំ នង ឬបិទបញ្េូលគ្្៉ា ឹងម្ិ ព្ត្ូវប ចាត្់ទុកជាអ្ីវ ៉ា ់ម្ួយដុំសព្មាប់ោក់កៃុងកាប ៊ី ន ើយ។ទំ ិញនគនរ ធ ទិញនៅព្រោ យ តន េះព្ត្ូវប នលើកខលងរីលកខែណឌត្ព្ម្ូវការអ្ីវ ៉ា ់យកតាម្ែលួ ន េះ នភ្្ៀវទទួលប ូវការ អ្ ុញ្ញ៉ាត្ ូវការម្ិ បង់រ ធនៅនំណត្ទិសនៅកៃុងព្បនទសននេះ។ ទំ ិញទាំងន េះព្ត្ូវភាជ៉ាប់ម្កជាម្ួយ ូវឯកសរ បញ្ជ៉ាក់ការទិញ រហូត្ដល់ែលួ ប នុេះននញរីយ តន េះ។

ការទិញអ្វីនផ្៉ាេងៗទាំងអ្ស់រួម្ទាំងកាដូជូ ម្ិ គិត្ព្បក់រី ងនគនរ ធ ឹងព្ត្ូវចាត្់ទុកជាអ្ីវ ៉ា ់ព្ត្ូវប អ្ ុញ្ញ៉ាត្
ោក់កៃុងកាប ៊ី អ្ីវ ៉ា ់កៃុងយ តន េះ។

ទារកអាយុនព្កាម្ 2 ឆា្៉ាំម្ិ ព្ត្ូវប ការអ្ ុញ្ញ៉ាត្ឱ៉ាយនព្បើកាប ៊ី ោក់អ្ីវ ៉ា ់ជាកខ លងរបស់ែលួ ន ើយកៃុងនរលកុមារ អាយុចាប់រី2 ឆា្៉ាំន ើងនៅ ឹងព្ត្ូវទទួលប កខ លងដូនម្ ុស៉ាេធំខដរ។

នៅនរលការនធវើដំនណើរមា ទារក ឬកុមារម្កជាម្ួយ សូម្ចាំថាព្បោប់អ្ងគុយ ព្បោប់រុញ ិងនៅអ្ីមា កង់ របស់ កុមារម្ិ ព្ត្ូវប អ្ ុញ្ញ៉ាត្ឱ៉ាយោក់នូលកៃុងកខ លងអ្ងគុយកៃុងយ តន េះន ើយ ប ុខ តអ្ីវ ៉ា ់ន េះអានព្ត្ូវប ខែករិ ិត្៉ាយ នដើម្៉ាបីទទួលប ការម្ិ គិត្កថ្ព្ម្។ នៅអ្ីកុមារនព្បើកៃុងរងយ តព្ត្ូវខត្ខែករិ ិត្៉ាយផ្ងខដរ ប ុខ តវសថិត្នៅកៃុងខផ្ៃកការ អ្ ុញ្ញ៉ាត្សព្មាប់អ្ីវ ៉ា ់ែលងកាត្់ការរិ ិត្៉ាយ។

នដើម្៉ាបីខសវងរករ័ត្៌មា បខ ថម្អ្ំរីលកខែណឌត្ព្ម្ូវការអ្ីវ ៉ា ់ោក់កៃុងកាប ៊ី យ តន េះ សូម្នូលនៅកា ់នគហទំរ័រ airasia.com ិងខសវងរករ័ត្៌មា អ្ីវ ៉ា ់ នៅខាងនព្កាម្ខផ្ៃករ័ត្៌មា នធវើដំនណើរ ឬនម្ើលតាម្ព្បរ័ ធ Ask AirAsia portal (askairasia.com).