AirAsia បង្វហញម្ខ្ុ ម្ហ ៉ូបវម្រាបប់ វម្រម្កើ នុងការវ ុះវ រើកនុងពិធីបុណយម្ហ ៉ូប Santan វល្ើកដំបង៉ូ

220517.jpg

កូឡាឡាំរួរ, មា ៉ាន សុី៖ ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរ AirAsia ប នរៀបនំរិធីបុណ៉ាយម្ហូបខដលមា ន ្៉ាេះថា Santan ជានលើកដំបូងម្ិ ធាល៉ាប់មា ខដលជាព្រឹត្តការណ៍ដ៏ធំបំផ្ុត្ថ្ ការភ្លក់ម្ហូបសព្មាប់ការន េះនហើរនៅត្ំប ់អាសុី។នៅ កៃុងរិធីបុណ៉ាយ Santan របស់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរ AirAsia កាលរីថ្ងៃទី ២២ ឧសភា ២០១៧ នៅ ជាប់អាកាសយា ោឋ៉ា អ្ តរជាត្ិកូឡាឡាំរួរ ក៏មា ការោក់តាំងបង្ហ៉ាញម្ហូបជានព្នើ ម្ុែ សព្មាប់នភ្្ៀវនូលរួម្ អានភ្លក់ ិងទស៉ាេនរីការនំអ្ិ ភាល៉ាម្ៗរីនុងនៅល៉ាបីៗ ។

នោក Tony Fernandes អ្គគនយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia Group ប មា ព្បសស ៍ថា អា រគឺជាកតារ៉ាដ៏មា សរៈសំខា ់បំផ្ុត្ទូទាំងត្ំប ់នហើយ អ្វីខដលរួកនយើងកំរុងនធវើគឺកៃុងនគ្លបំណងនំយក ូវរសជាត្ិម្ហូបដ៏អ្សច៉ារ៉ាយថ្ អាស ៉ា ទាំងម្ូលនូលនៅកា ់ Santan

នដើម្៉ាបីបនងកើត្ ូវបទរិនសធ ៍ខផ្ៃកអា រខដលមា ខត្ម្ួយគ្្៉ា រីរជាម្ួយ ឹងនកខុវិស័យថ្ ការបនងកើត្ឲ៉ាយមា ឱកាស សព្មាប់អ្ៃកខដលនូលនិត្តទទួលយកបទរិនសធ ៍ថ្ រសជាត្ិម្ហូបងមីៗនៅទទួលយករស់ជាត្ិនៅនលើយ តន េះ ។ បណ្ដំរសជាត្ិ ិងត្ថ្ម្លថ្ ម្ហូបអា រខដលបនព្ម្ើជូ កៃុងនរលន េះនហើរខត្ងខត្មា ការការលំបកក៏ដូនជាបញ្ហ៉ាែលេះ ប ុខ តនទាេះបីជាយា ៉ាងណារួកនយើងនជឿជាក់ថាជាម្ួយ ឹង Santanឹងអានបនងកើត្នភាជ ីយោឋ៉ា ដ៏ល៉ាបីដំបូងនគបងអស់នៅនលើអាកាសខដលមា រសជាត្ិឈ្ៃុយឆាង៉ាញ់ ិងត្ថ្ម្លសម្រម្៉ាយ។

នោកប តថាកម្មរិធី Santan ន េះ ក៏ប នធវើន ើងនដើម្៉ាបីផ្៉ាេរវផ្៉ាាយម្ហូបតាម្ព្បនទស ីម្ួយៗនៅកៃុងត្ំប ់អាស ៉ា សព្មាប់អ្ៃកដំនណើររបស់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរ AirAsia ។ ជាម្ួយកិនេែំព្បឹងខព្បងរបស់រួកនយើង Santan ឹងមា អ្ ុភារនលើទិ ៃ ័យខដលនយើងមា ិងទទួលប នភ្្ៀវជាង ៤០០ោ នក់ខដលនធវើដំនណើរជានព្នើ ឆា្៉ាំក លងម្ក

ដូនន េះនយើងព្ត្ូវនធវើយា ៉ាងណាផ្តល់ជូ ដល់នភ្្ៀវទាំងអ្ស់ឲ៉ាយមា ភារកា ់ខត្ទំន ើបទា ់សម្័យ ិងកា ់ខត្ព្បនសើរន ើង ។ នោកបខ ថម្ថារួកនយើង ឹងចាប់នផ្តើម្ព្បត្ិបត្តិការតាម្ព្បរ័ ឋនអ្ ិនព្ត្ូ ិកកៃុងនរលឆាប់ៗន េះខដល ឹងអាននធវើការកម្ម ង់ ិងនធវើការនំណាយយា ៉ាងង្យព្សួលដូននៅនភាជ ីយោឋ៉ា ខដរក៏ដូនជាអ្ ុញ្ញ៉ាត្ឲ៉ាយរួកនយើងយល់ប យា ៉ាងន៉ាាស់ ូវអ្វីខដលនភ្្ៀវទាំងអ្ស់នង់ប ។ រួកនយើង ឹងខសវងរកផ្ងខដរ ូវកញ្េប់ថ្បត្ង ិងមា ៉ាសុី បនព្ម្ើកានហវកៃុងនរលន េះនហើរនធវើយា ៉ាងណាអានផ្តល់ជូ កានហវងមីៗនៅនលើយ តន េះ នហើយរួកនយើង ឹង ប តសហការជាម្ួយសហព្គ្សកៃុងត្ំប ់អាស ៉ា កៃុងការផ្លិត្ផ្លិត្ផ្លម្ហូបអា រ ិងនភ្សជជៈខដលមា គុណភារដ៏លអបំផ្ុត្សព្មាប់រួកនយើង។

គួរបញ្ជ៉ាក់ផ្ងខដរថារិធីបុណ៉ាយម្ហូប Santan មា ការអ្នញ្ជើញនូលរួម្នោយសមាជិកបណាដ៉ាញសររ័ត្៌មា ិងផ្៉ាេរវផ្៉ាាយព្រម្ទាំងអ្ៃកត្ំណាងព្បនទសព្បមាណជា២០០នក់ខដលម្ករី១៦ព្បនទសរួម្មា មា ៉ាន សុី ថ្ង ឥណឌូន សុីហវីលីរី នវៀត្ណាម្ កម្ពុជា ឡាវ ម្ីយា ៉ា ់មា ៉ា សឹងហបុរី ព្ប ុយនណ ឥណាឌ៉ា និ ថ្ត្វ ់ ជប ុ កូនរ៉េខាងត្៉ាបូង ិងឥណាឌ៉ា។ អ្វីខដលរិនសសននេះគឺ បញ្ជីម្ុែម្ហូបរបស់ Santan ខដលឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់របស់ AirAsia ឹងផ្តល់ជូ អា រដ៏លអឯកកៃុងនរលន េះនហើរសព្មាប់នភ្្ៀវកិត្តិយសទាំងអ្ស់នដើម្៉ាបីនព្ជើសនរីសទាំងកៃុងនរល ន េះនហើរ ិងនធវើការកម្ម ង់ទុកជាម្ុ តាម្ព្បរ័ ឋអ្ ឡាញ។ ការផ្តល់ជូ ទាំងអ្ស់រួម្មា អា រនៅរ៉ាៗដ៏គួរឲ៉ាយជក់និត្តអា រសព្មាប់នកមងៗ អា រសព្ម្ ់ឈ្ៃុយឆាង៉ាញ់ ិងអា រជំ ួយសុែភារ ដូនជា sandwich ព្សស់ៗ ព្រម្ទាំងបខងអម្កៃុងត្ំប ់ល៉ាបីៗ នទៀត្ផ្ងនដើម្៉ាបី ឲ៉ាយព្ត្ូវ ឹងនំណង់នំណូលនិត្តរបស់នភ្្ៀវទាំងអ្ស់ខដលនធវើដំនណើរត្តាម្បណាដ៉ាញថ្ ការន េះនហើរដ៏លអឥត្នខាច៉ាេះរប ស់ AirAsia ៕

AirAsia ប ឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់ នសវកម្មកៃុងការន េះនហើរខដលនំម្ុែនគកៃុងរិភ្រនោក ខដលមា ន ្៉ាេះថា World Travel Awards Grand Finals កាលរី ខែធៃូ ឆា្៉ាំ២០១៦ ិងទទួលប ពា រង្វ៉ា ់កិត្តិយសជាម្ួយការថ្នៃព្បឌិត្ខផ្ៃកម្ហូបអា រដ៏លអឯក ព្បចាំឆា្៉ាំតាម្រយៈបដិសណាឋ៉ារកិនេកៃុងការន េះនហើរយា ៉ាងលអឥត្នខាច៉ាេះ On board Hospitality កាលរីនដើម្ឆា្៉ាំ ២០១៦។ សូម្តាម្ោ ិងខសវងរកការនធវើដំនណើរ AirAsia Santan តាម្រយៈសញ្ញ៉ា #AirAsiaSantan ិង #SantanFoodFest ឬក៏តាម្រយៈរ័ត្៌មា សកម្មភារនផ្៉ាេងៗរបស់ AirAsia ិងកម្មវិធីរិនសសៗនៅនលើ Twitter (twitter.com/AirAsia) ិងFacebook(facebook.com/AirAsia)