လိမ္လည္မႈသတိေပးခ်က္ ။ အဲေအးရွား အမွတ္တံဆိပ္ကို အသံုးျပဳ၍ Free Tickets မ်ားရရွိႏိုင္သည္ဟု လိမ္လည္ေနျခင္းမ်ားကိုသတိျပဳပါ

စီပန္ ၊ ၂၀၁၇ မလ ၂၉ရက္ေန႔ - online survey တစ္ခုမွေန၍ လယာဥ္လက္မွတ္မ်ားအလကားေပးေနသည္ ဟူေသာ socialmedia post တစ္ခု င္႔ပက္သက္၍ အဲေအးရွား မွ ပည္သူလူထုအား သတိေပးေျပာၾကားလိုပါသည္။ ဤလိမ္လည္မႈမွာ www.airasia.com-2017- givea.us ဆိုေသာ link တစ္ခုႏွင္႔တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ထားျပီး ပါ၀င္သူမ်ားမွာ ဘာက္ခ်ာမ်ားရယူႏိုင္ရန္အတြက္ မးခြန္းမ်ားကို ဖဆိုရန္လိုအပ္ပါသည္။ထို႔အျပင္ အဲေအးရွား ၏ ၂၈ႏွစ္ျပည္႔ စ္ပတ္လည္ႏွင္႔ ဆက္စပ္၍ အဲေအးရွား ticket ေပါင္း (၂၆၈)ေစာင္ကိုအလကားေပးေနသည္ ဆိုေသာ လိမ္လည္သည္႔ပို႔(စ္)မ်ားလည္း facebook တြင္ပ်ံႏွ႔ံေနျခင္းမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

အဲေအးရွား အေနႏွင္႔အတည္ျပဳေျပာၾကားလိုသည္မွာ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနေသာ social media post (၂)ခုလံုးမွာ အဲေအးရွား ၏ အမွတ္တံဆိပ္ကိုခြင္႔ျပဳခ်က္မရရွိဘဲအသံုးျပဳထားေသာ အလိမ္အညာမ်ားသာျဖစ္ျပီး အမ်ားျပည္သူအား ၎၏အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္လာေစရန္ဆြဲေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။အဲေအးရွား အေနျဖင္႔ ထိုသို႔ေသာ အလိမ္အညာပို႔(စ္)
မ်ားအားလ်စ္လ်ဴရႈထားၾကရန္ ၊ links မ်ားအား မႏွိပ္မိၾကရန္ င္႔ မိမိတို႔ ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားအား မေပးၾကပါရန္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား အေလးအနက္အၾကံျပဳလိုပါသည္။

အဲေအးရွား အေနျဖင္႔ ဤလိမ္လည္မႈႏွင္႔ ပက္သက္၍ မည္သည္႔ေလ်ာ္ေၾကးေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္မွ ဥပေဒအရတာ၀န္မရွိပါ။ အားလံုးေသာတရား၀င္ေၾကညာမႈမ်ားကိုလည္း အဲေအးရွား ၏ official channels မ်ားႏွင္႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင္႔ ပဳလုပ္ထားခဲ႔ျပီးျဖစ္ပါသည္။ယခုကဲ႔သို႔ အဲေအးရွား၏ အမွတ္တံဆိပ္ကိုအသံုးျပဳ၍ တရားမ၀င္အစီအမံမ်ား ပဳလုပ္ေနေသာ တစ္စံုတစ္ေယာက္ (သို႔) အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုလည္း တရားဥပေဒအရ အေရးယူဖို႔တြန္႔ဆုတ္ေနမည္မဟုတ္ပါ။ယခုကဲ႔သို႔ အဲေအးရွား ၏ အမွတ္တံဆိပ္ကိုအသံုးျပဳ၍လိမ္လည္မႈမ်ား ဟုသံသယရွိျပီး report ျပဳလုပ္လိုပါက အမ်ားျပည္သူအေနျဖင္႔ အဲေအးရွား၏ အာက္ပါ တရား၀င္ communication channels မ်ားမွတစ္ဆင္႔၀င္ေရာက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကပါသည္။