អាកាវចរណ៍ AirAsia ចប់វផ្សម្ដើ ដកឹ អ្នកដវំណើរវៅកាន់ទកឹ ដវកាដ នុពល្ ម្រពោន ី យនាវ ុះម្រកុងម្រពុះវី នុ កម្ព ុជា

ពិធីវវាព ធវបើកការវ ុះវ ើរពីម្រកុងក៉ូឡាឡាពំ រួ ា វេវីុ វៅម្រកុងម្រពុះវី នុ វោយ ផ្សទ ុកអ្នកដវំណើរវពញយនាវ ុះ 100%ទំងម្រវុង

នសប ៉ាង ថ្ងៃទី9 ខែសី ឆា្៉ាំ2017 ៖ ព្កុម្ហ ុ AirAsia ប តការភាជ៉ាប់ផ្លូវន េះនហើររបស់ែលួ ប តនទៀត្នោយការ
នបើករិធីសនមាព៉ាធការន េះនហើរសព្មាប់ផ្លូវអាកាសងមីរបស់ែលួ នៅកា ់ព្កុងព្រេះសីហ ុនោយមា 4នជើងន េះនហើរ ្ទ៉ាល់កៃុងម្ួយសបដ៉ាហ៍រីព្កុងព្រេះសីហ ុនៅកា ់កូឡាឡាំរួរ មា ៉ាន សុី។ ន េះគឺជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ទីម្ួយ របស់មា ៉ាន សុីខដលនបើកដំនណើរការផ្លូវអាកាសខត្ម្ួយគត្់ន េះនៅកម្ពុជា។

ការន េះនហើរដ៏ងមព្សឡាងនោយយ តន េះនជើងន េះនហើរ AK264 ននញរីកូឡាឡាំរួរន េះព្ត្ូវប កត្់ព្តាទុកជា
នជើងន េះនហើររិនសសនោយការផ្ទុកនរញនំណុេះ 100% នហើយនភ្្ៀវទាំងអ្ស់ព្ត្ូវប បនព្ម្ើនោយមា នរៀបនំ ូវ
រិធីអ្បអ្រជូ ដំនណើរនភ្្ៀវយា ៉ាងរិនសសផ្ងខដរ។ នៅឯព្រោ នំណត្នគ្លនៅកៃុងព្កុងព្រេះសីហ ុវិញ រិធី ទទួលនភ្្ៀវក៏ព្ត្ូវប នរៀបនំយា ៉ាងឱឡារិកនោយការបញ់ទឹក អ្បអ្រយ តន េះនៅនរលនុេះសំនត្។

នោក Spencer Lee នយកពាណិជជកម្មអាកាសនរណ៍ AirAsia Berhad ប ខងលងថា «នយើងរីករាយ ិងរំជួលនិត្តណាស់ថា ដំនណើរន េះនហើរនលើកទីម្ួយម្កកា ់ព្កុងព្រេះព្រេះសីហ ុព្ត្ូវប ចាត្់ទុកការវិវត្ត ៍ងមីម្ួយ នោយការដឹកជញ្ជូ នភ្្ៀវនរញយ តន េះសព្មាប់ផ្លូវអាកាសទី50 របស់នយើងន េះ។ កៃុងនម្ជាអាកាសនរណ៍ននញ រីព្បជាជាត្ិអាស ៉ា រិត្ៗ វនៅខត្ប តការនបដជាញ៉ារបស់នយើងែ្ុំនដើម្៉ាបីនលើកសទួយ ិងជំរុ វិស័យនទសនរណ៍សព្មាប់
ព្គប់ព្បនទសទាំងអ្ស់ខដលនយើងប នបើកដំនណើរការ ជារិនសសព្បនទសកៃុងត្ំប ់ន េះ។ ទីព្កុងមាត្់សម្ុព្ទរបស់
កម្ពុជាម្ួយន េះបង្ហ៉ាញ ូវកាោ ុវត្តសកាដ៉ា ុរលដ៏ធំនធង ិងការវិវត្តយា ៉ាងឆាប់រហ័សសព្មាប់វិស័យ នទសនរណ៍
ពាណិជជកម្ម ិងនសដឋកិនេ ខដលនយើងសប៉ាាយនិត្តកៃុងការនូលរួម្ម្ួយខផ្ៃកនដើម្៉ាបីអ្ភ្ិវឌ៉ាឍព្កុងព្រេះសីហ ុបខ ថម្ នទៀត្។ នែលៀត្កៃុងឱកាសន េះ នយើងែ្ុំសូម្ខងលងអ្ំណរគុណដល់ អាកាសនរណ៍កម្ពុជា អាជាញ៉ាធរខដ ដី ិងអាជាញ៉ាធរ នទសនរណ៍កម្ពុជានំនពាេះការជួយគ្ំព្ទយា ៉ាងកក់នៅដ៉ារបស់គ្ត្់កៃុងការនបើកដំនណើរការផ្លូវន េះនហើរងមីម្ួយន េះ។«នោយការបខ ថម្ផ្លូវអាកាសព្កុងព្រេះសីហ ុនូលកៃុងបណាដ៉ាញរបស់នយើងែ្ុំខដលមា ជាង 120នំណត្នគ្លនៅ នយើងែ្ុំសង៉ាឃឹម្ ទីព្កុងន េះ ឹងរីកននព្ម្ើ នៅម្ុែនោយកាល៉ាយជានំណត្នគ្លនៅនទសនរណ៍ដ៏មា ព្បជាព្បិយភារ ម្ួយខដលនបើកផ្លូវដល់អ្ៃកនធវើដំនណើរទទួលប ូវបទរិនសធ ៍ងមីៗជានព្នើ ូវទឹកដីោក់កំបំងដ៏មា សកាដ៉ា ុរល កៃុងត្ំប ់អាស ៉ា ខដលម្ិ ទា ់ប ដឹងនៅន ើយ។» នោកបខ ថម្ថា «សំខា ់ជាងននេះការនបើកការន េះនហើរ នោយ្ទ៉ាល់ន េះ គឺនយើងនង់នបើកឱកាសដល់ព្បជាជ ព្កុងព្រេះសីហ ុមា ភារង្យព្សួលកៃុងការនធវើដំនណើរតាម្ អាកាសនៅកា ់ត្ំប ់អាស ៉ា នផ្៉ាេងៗ ិងនៅកា ់រិភ្រនោកនោយបណាដ៉ាញត្ភាជ៉ាប់ទូលំទូោយរបស់នយើងែ្ុំ ខដលមា 27ព្បនទស។»

ព្កុងកូឡាឡាំរួរ ជានំណុនព្បសរវដ៏ធំរបស់អាកាសនរណ៍ AirAsia នោយត្ភាជ៉ាប់នៅកា ់ 27ព្បនទសខដលជា នំណត្នគ្លនៅរួម្មា Gold Coast សុីដ ី Perth, Auckland ត្ូក៉ាយូ នប កាំង នសៀងថ្ហ ិងនំណត្ នផ្៉ាេងៗខដលជាការន េះនហើរព្ត្ង់ននញរីទីព្កុងន េះ។

នផ្ដើម្ដំបូងននញរីទីព្កុងដ៏ត្ូនសម្៉ាបូរនៅនោយការនព្បើអ្ុសធ៉ាយូង ិងនពានរញនោយភ្ក់ព្ជាំ ប តិនម្ដងៗទីព្កុងន េះប ខព្បកាល៉ាយជារដឋធា ីខដលមា ការអ្ភ្ិវឌ៉ាឍខាល៉ាំងជាងនគនៅត្ំប ់អាស ៉ា ។ ព្កុងកូឡាឡាំរួរ ល៉ាបីល៉ាាញរី
នទសភារនរញរិភ្រនោក ជានគ្លនៅម្ិ អានរំលងប នំនពាេះអ្ៃកទស៉ាេនដូនជា អ្គ្រនភាល៉ាេះ Petronas រួម្ ហៃឹងនំណុនទាក់ទាញនៅជុំវិញនផ្៉ាេងៗដូនជាអ្គ្រកូឡាឡាំរួរកម្ពស់ 421m ផ្៉ាារកណាដ៉ាល Pasar Seni វិងី Petaling អ្គ្រនភាល៉ាេះ Petronas ម្ជ៉ាឈម្ណឌលនទសនរណ៍មា ៉ាន សុី ិងត្ំប ់ Bukit Bintang ។ កខ លងទាំងន េះអាននធវើដំនណើរនោយម្ិ គិត្កថ្ព្ម្រីនសវរងយ តព្កុង Go KL ។

ការនធវើដំនណើរកម្៉ាា តនរលថ្ងៃគួរទស៉ាេននៅត្ំប ់ខក៉ាបរខាងខដលទាក់ទាញនភ្្ៀវនទនរណ៍ដូនជា Port
Dickson, Genting Highlands, Cameron Highlands, Bukit Tinggi, Putrajaya, Batu Caves ង Sunway Lagoon ក៏ជាកខ លងដ៏លអនៅខក៉ាបរនំណុនកណាដ៉ាលទីព្កុងផ្ង ខដរ។ នលើសរីន េះ ព្កុងកូឡាឡាំរួរជានំណុននគ្លនៅនទសនរណ៍វិស័យនរទ៉ាយនោយសថ៉ាប័ រដឋជានព្នើ ប ផ្ដល់ ូវព្បរ័ ធខងរក៉ាាសុែភារព្បកបនោយគុណភារែពស់ខដលបងកភារង្យព្សួល ិងង្យរកសព្មាប់អ្ៃកនធវើដំនណើរ ខសវងរកការរ៉ាាបល។

អាកាសនរណ៍ AirAsia ភាជ៉ាប់ការន េះនហើររីព្កុងភ្ៃំនរញនៅព្កុងកូឡាឡាំរួរ នោយមា នជើងន េះនហើរ 21 ដងកៃុងម្ួយសបដ៉ាហ៍ ិងព្រោ យ តន េះនសៀម្រាបមា នជើងន េះនហើរ 14ដងកៃុងម្ួយសបដ៉ាហ៍។ អាកាសនរណ៍
ន េះក៏មា នសវបនព្ម្ើសព្មាប់ការន េះនហើរម្ិ ែលងការព្ត្ួត្រិ ិត្៉ាយអ្ននរ៉ាព្បនវស ៍) Fly -Thru) រីកម្ពុជានៅ
កា ់នជើងន េះនហើរនំ ួ 58ផ្លូវអាកាសខដលននញរី 13ព្បនទសរួម្មា ឥណឌូនណសុី អ្ូស្តសរ៉ាលី មា ៉ាន សុី ូខវលនហ៉ាេ ង់ ថ្ត្វ ៉ា ់ ជប ុ និ ឥណាឌ៉ា កូនរ៉េខាងត្៉ាបូង ហវីលីរី ព្ប ុយនណ ន ប ៉ាល់ ិងអ្ ៊ីរ៉េង់។

នដើម្៉ាបីទទួលរ័ត្៌មា ងមីរី AirAsia សកម្មភារនផ្៉ាេងៗ ិងកម្មវិធីរិនសសៗ សូម្តាម្ោ តាម្ព្បរ័ ធ
Twitter (twitter.com/AirAsia) ិង Facebook(facebook.com/AirAsia)។ "កាលវិភាគនជើងន េះនហើរ ព្កុងព្រេះសីហ ុ) KOS ) – កូឡាឡាំរួរ មា ៉ាន សុី )KUL )

 

Cambodia, NewsMinjun YuSepang