ក្ម្វមធិ ីស្សែងរក្ អ្នក្ច្ននម្៉ា៉ូដវយ័ ហ្ក្ងម AirAsia Runway សប្ម្ចប់ឆ្ន ាំ2017 រក្ហ្ ើញអ្នក្ឈ្នះ ហ្ៅវគ្េបញ្ា ប់

08 Asean takes the stage at the AirAsia Runway Ready Designer Search 2017 Grand Finale.JPG

អ្ៃកឈ្ៃេះការព្បកួត្ម្ករីនវៀត្ណាម្ប ព្ត្លប់នៅព្បនទសែលួ វិញជាម្ួយហៃឹងរង្វ៉ា ់ជាទឹកព្បក់ 350.000 រីងហគីត្ រួម្ហៃឹង កព្ម្ងសំនលៀកបំពាក់ននញរីការថ្នៃម្ ូត្លក់នៅនគហទំរ័រ Fashion Valet ិងកខ លងព្បកបអាជីររី មាច៉ាស់កម្មវិធី ិងទស៉ាេនវដដីព្បជុំម្ ូដល៉ាបីៗ KL Fashion Week Ready To Wear 2018 ។

កូឡាឡាំរួរ ថ្ងៃទី18 ខែសី ឆា្៉ាំ2017៖ កម្មវិធីខសវងរកអ្ៃកថ្នៃម្ ូត្វ័យនកមងព្បចាំឆា្៉ាំរបស់ AirAsia គឺកម្មវិធី AirAsia Runway Ready Designer Search ប នបើកការព្បខជងវគគ្ដ៉ាន់ព្រ័ព្ត្ សព្មាប់ឆា្៉ាំ2017 នថ្ងៃន េះ នៅកខ លងនរៀបនំកម្មវិធី KL Fashion Week Ready To Wear 2017 (KLFWRTW 2017) កៃុងព្កុងកូឡាឡាំរួរ។

វគគព្បកួត្នុងនព្កាយន េះមា វត្តមា អ្ៃកថ្នៃម្ ូត្វ័យនកមងសរុបនំ ួ 20នក់ ម្ករីបណាដ៉ាព្បនទសសមាជិកអាស ៉ា ទាំង10ព្បនទសនោយការបង្ហ៉ាញ ូវម្ ូត្សំនលៀកបំពាក់ព្បកបនោយគំ ិត្ឆាល៉ាត្ថ្វខដលជាសញ្ញ៉ាណព្បចាំព្បនទស ីម្ួយៗ។

អ្ៃករននម្ ូត្រីររូបព្ត្ូវប នព្ជើសនរីសត្ំណាងព្បនទសែលួ បនទ៉ាបរីែលងផ្ុត្វគគជព្ម្ុេះទូទាំងត្ំប ់អាស ៉ា កាលរីខែ នម្សក លងនៅនោយនផ្ដើម្ននញរីព្កុងមា ៉ា ីល ម្ុ ម្កដល់ព្កុង Bandar Seri Begawan កូឡាឡាំរួរ ព្បនទសសិងហបុរីព្កុងហូជីម្ិញ ព្កុងរ៉េង់ហគូ ព្កុងហ៉ាាកាតា ព្កុងបងកក ព្កុងនវៀងន ទ ៍ ិងបញ្េប់នៅព្កុងភ្ៃំនរញ កាលរីខែម្ិងុន។

អ្ៃករននម្ ូត្ន ្៉ាេះ Tran Thi Tu ជ ជាត្ិនវៀត្ណាម្ ព្ត្ូវប គណៈនម្ព្បនយាគព្បកាសជាអ្ៃកឈ្ៃេះ ិង ទទួលប រង្វ៉ា ់រួម្មា កខ លងព្បកបអាជីររីមាច៉ាស់កម្មវិធី ិងទស៉ាេនវដដីព្បជុំម្ ូដល៉ាបីៗ KLFWRTW 2018 កុងព្តា រយៈនរលម្ួយឆា្៉ាំកៃុងកា បណ្ដេះបណាដ៉ាលម្ុែជំនញរីព្កុម្ KLFWRTW ទឹកព្បក់ 25.000 រីងហគីត្ រីមាច៉ាស់ឧបត្ថម្ភ Fashion Valet កៃុងការជួយផ្លិត្ម្ ូត្លក់នៅនលើនគហទំរ័រ fashionvalet.c o m រង្វ៉ា ់រិ ទុ BIG Points នំ ួ 150.000រិ ទុរី AirAsia ការផ្៉ាេរវផ្៉ាាយនលើទស៉ាេនវដដី AirAsia's Travel3Sixty នំ ួ 6ទំរ័រការផ្៉ាេរវនផ្៉ាេងនលែរិនសសនៅនលើទស៉ាេនវដដីស្តសតីមា ៉ាន សុី ិងសំបុព្ត្ន េះនហើរនៅម្កនំ ួ រីររី AirAsia ។

នោកព្សី Aireen Omar នយកព្បត្ិបត្តិព្កុម្ហ ុ AirAsia Berhad ខងលងថា«កៃុងនម្ជា អាកាសនរណ៍ននញរីអាស ៉ា រិត្ៗ នយើងមា នមាទ ភារកៃុងការប តគ្ំព្ទដល់គំ ិត្ថ្នៃព្បឌិត្របស់នយើងតាម្

រយៈកម្មវិធីខបបន េះ ិងការរព្ងីងកម្មវិធីខសវងរកអ្ៃករននម្ ូត្ដល់កព្ម្ិត្ត្ំប ់កៃុងការព្បម្ូលយកអ្ៃកមា
នទរនកាសល៉ាយរីបណាដ៉ាព្បនទសអាស ៉ា ទាំង10 ។ នយើងចាប់អារម្មណ៍ខាល៉ាំងខដលនយើងប ន ើញនថ្ងៃន េះកៃុង កម្មវិធី Runway ន េះ។ អាស ៉ា មា សកាដ៉ា ុរលធំនធង នហើយនយើងនជឿថា តាម្រយៈការប តគ្ំព្ទ ិងខណនំរី ថា្៉ាក់ដឹកនំកៃុងឧស៉ាាហកម្មរននម្ ូត្ មាច៉ាស់ជំ ួញក៏ដូនជាសមាជិករីបណាដ៉ាញរ័ត្៌មា ឧស៉ាាហកម្មរននម្ ូត្អាន រីកននព្ម្ើ ិងទាក់ទាញខាល៉ាំងទូទាំងត្ំប ់ន េះ។

នោក Andrew Tan សថ៉ាប ិកថ្ មាច៉ាស់កម្មវិធី KL Fashion Week Ready To Wear ិយាយថា « កៃុងរយៈនរល 3ឆា្៉ាំក លងម្កន េះ AirAsia កៃុងនម្ជាថ្ដគូរបស់កម្មវិធី Kuala Lumpur Fashion Week គឺជាអ្ៃករិនសសម្ិ អានកាត្់ថ្ងលប ។ ការសហការន េះនធវើឱ៉ាយនយើងម្ិ ព្ត្ឹម្ខត្មា វត្តមា នៅនលើបណាដ៉ាញសររ័ត្៌មា ិងជាអ្ៃកមា ឥទធិរលកៃុងត្ំប ់ប ុនណា្៉ាេះនទ ប ុខ តខងម្ទាំងបនងកើ ទំនក់ទំ ងខាល៉ាំង ន ើង ូវនព្នើ ខផ្ៃកជាម្ួយ ថា្៉ាក់ដឹកនំកៃុងការផ្ដល់ ូវគំ ិត្របស់រួកនគ សោរននម្ ូត្ អ្ៃករននម្ ូត្ ិងសកម្មជ កៃុងឧស៉ាាហកម្មថ្នៃម្ ូត្នៅកៃុងបណាដ៉ាព្បនទសជិត្ខាង។ ការរីកននព្ម្ើ របស់កម្មវិធីខសវងរកអ្ៃកថ្នៃម្ ូត្វ័យនកមង AirAsia Runway Ready Designer Search ចាប់រីព្បំព្បនទសកាលរីឆា្៉ាំម្ុ រហូត្ដល់10 ព្បនទសនឆា្៉ាំន េះ ឹងកាល៉ាយជាឧបករណ៍វស់ខវងកម្មវិធីកៃុងដំនណើរនធវើឱ៉ាយព្កុងកូឡាឡាំរួរកាល៉ាយជានំណុនព្បសរវថ្ អ្ៃករននម្ ូត្ព្បចាំអាស ៉ា ននរលអ្នគត្ដ៏ែលី ជានរលនវោម្ួយខដលបនងកើត្ ូវកមាល៉ាំងសហការគ្្៉ារវង AirAsia ិងកម្មវិធី Kuala Lumpur Fashion Week ។»

នោកព្សី Vivy Yusof សហសថ៉ាប ិកថ្ ព្កុម្ហ ុ Fashion Valet ប ខងលងថា « ឆា្៉ាំន េះម្ិ អានចាត្់ ទុកជាព្បនភ្ទឆា្៉ាំរិនសសននេះនទ។ ចាប់តាំងរីអ្ៃកថ្នៃម្ ូត្ត្ំប ់ រហូត្ដល់អ្ៃកមា បទរិនសធ ៍ខដលអាស ៉ា ប ផ្ដល់ជូ លអបំផ្ុត្ននេះ។ ន េះជាដំនណើរផ្៉ាេងនព្រងឆាប់រហ័ស។ Fashion Valet មា កិត្តិយសកៃុងនម្ជាអ្ៃក ទីម្ួយខដលឧបត្ថម្ភដល់អ្ៃកឈ្ៃេះន ្៉ាេះ Anuruk Jaidee កាលរីឆា្៉ាំម្ុ ម្ករីព្បនទសថ្ង នហើយនយើងសង៉ាឃឹម្ ថា វ ឹងជានំណុនចាប់នផ្ដើម្ជំរុញបខ ថម្ ូវយីន អាស ៉ា នៅនលើនគហទំរ័ររបស់នយើង។ ែ្ុំសូម្ខងលងអ្ំណរគុណ ដល់កម្មវិធី Kuala Lumpur Fashion Week ិងអាកាសនរណ៍ AirAsia កៃុងកិនេសហការជាម្ួយ នយើងែ្ុំនៅនលើព្បរ័ ធ Fashion Valet នហើយរំរឹងយា ៉ាងម្ុត្មាំនំនពាេះកម្មវិធីខសវងរកអ្ៃកមា ងវីថ្ដកៃុងឆា្៉ាំ2018។

កម្មវិធីខសវងរក អ្ៃកថ្នៃម្ ូដវ័យនកមង AirAsia Runway ព្ត្ូវប បនងកើត្ន ើងកៃុងបំណងជំរុញយុវវ័យ ិងបណ្ដេះ បណាដ៉ាលអ្ភ្ិវឌ៉ាឍអ្ៃកមា នទរនកាសល៉ាយកៃុងឧស៉ាាហកម្មរននម្ ូត្សំនលៀកបំពាក់កៃុងត្ំប ់។ ឆា្៉ាំន េះគណៈកម្មការ សព្មាប់វគគ្ដ៉ាន់ព្រ័ព្ត្ម្ករីបណាដ៉ាព្បនទសអាស ៉ា ទាំងអ្ស់ រួម្ទាំងនោកព្សី Aireen Omar នយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia Berhad នោក Andrew Tan សថ៉ាប ិកថ្ មាច៉ាស់កម្មវិធី KLFWRTW ិងនោកព្សី Viv y Yusof សហសថ៉ាប ិកថ្ ព្កុម្ហ ុ Fashion Valet ។ រាល់ការនធវើដំនណើររបស់គណៈកម្មការព្ត្ូវប ឧបត្ថម្ភនោយព្កុម្ហ ុ ដឹកជញ្ជូ អ្ៃកដំនណើរ Uber ។

អ្ៃកឈ្ៃេះរីកម្មវិធី AirAsia Runway Ready Designer ន ្៉ាេះ Anuruk Jaidee ម្ករីព្បនទស ថ្ងកាលរីឆា្៉ាំម្ុ ប បង្ហ៉ាញ ូវម្ ូត្រិនសសៗ ិងការោក់បង្ហ៉ាញម្ ូត្ជានព្នើ តាម្នស រី ីម្ួយនៅកៃុងកម្មវិធី KLFWRTWសព្មាប់ឆា្៉ាំ2017 ផ្ងខដរ។

"AirAsia ជាថ្ដគូនធវើដំនណើរដ៏នរញនិត្តផ្ងខដរកៃុងដំនណើរនរៀបនំកម្មវិធី KLFWRTW សព្មាប់ឆា្៉ាំ2017ន េះ នហើយមា នមាទ ភារកៃុងការដឹកអ្ៃកដំនណើរខដលជាអ្ៃករននម្ ូត្អ្ តរជាត្ិទូទាំងបណាដ៉ាញផ្លូវអាកាសរបស់ AirAsia រួម្មា Ka - Sha (ឥណាឌ៉ា(, Reclothing Bank (និ (, Resurrection (កូនរ៉េខាង ត្៉ាបូង(, TAKK (ជប ុ (, Yousef Akbar (អ្ូស្តសរ៉ាលី ( ិង Anthony Ramirez (ហវីលីរី (។កម្មវិធីAirAsia BIG Royalty ិងនគហទំរ័រ Fashion Valet មា នមាទ ភារកៃុងនម្ជាមាច៉ាស់ ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីខសវងរកអ្ៃកថ្នៃម្ ូត្វ័យនកមង AirAsia Runway Ready សព្មាប់ឆា្៉ាំ2017 ។

 

 

Cambodia, NewsMinjun YuSepang