ប្ក្ុម្គ៊ាុនអាក្លសនរណ៍ AirAsia បនចាប់ហ្្ដើម្ក្ម្វមធិ ី Freedom Flyer Programme ដាំប៉ូងរបស់ ពិភពហ្ោក្

09 Freedom Flyer Programme.jpg

ទីព្កុង Sepang ថ្ងៃទី 2017 ខែកញ្ញ៉ាឆា្៉ាំ 8 ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ខដលជានជើងន េះនហើរមា ត្ ថ្ម្លទាប ិងលអបំផ្ុត្របស់រិភ្រនោកប បង្ហ៉ាញរីកម្មវិធី Freedom Flyer Programme ដំបូងរបស់រិភ្រនោកនៅថ្ងៃន េះ ខដលមា នគ្លបំណងនធវើឱ៉ាយមា ភារង្យព្សួល រហ័ស ិងលអជាងម្ុ សព្មាប់នភ្្ៀវខដលមា ភ្កដីភារនដើម្៉ាបីទទួលប BIG Points របស់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ។

កម្មវិធីភ្កដីភារខដលព្ត្ូវប នរៀបនំនោយព្កុម្ហ ុ AirAsia BIG Loyalty គឺខផ្អកនលើព្បរ័ ធសថ៉ា ភារ ជាសមាជិកខត្ម្ួយគត្់ ខដលកំណត្់នោយថានត្ើនភ្្ៀវន េះនហើរញឹកញាប់ប ុណា្៉ា។ នភ្្ៀវន េះនហើរជាម្ួយព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia កា ់ខត្ញឹក រួកនគកា ់ខត្ឆាប់ទទួលប BIG Points នោយម្ិ គិត្រីនំ ួទឹកព្បក់ខដលរួកនគនំណាយនលើថ្ងលន េះនហើរននេះនទ។

Vivy Yusof ខដលជាសហសថ៉ាប ិករបស់ព្កុម្ហ ុ Fashion Valet ប មា ព្បសស ៍ថា ឆា្៉ាំន េះគ្្៉ា អ្វីអ្សច៉ារ៉ាយនទ។ រីអ្ៃករននកៃុងព្សុកព្បកប"នោយនទរនកាសល៉ាយនដើម្៉ាបីទទួលប បទរិនសធ ៍ដ៏ អ្សច៉ារ៉ាយអ្ំរីអ្វីខដលអាស ៉ា ផ្តល់ឱ៉ាយ វគឺជាការផ្៉ាេងនព្រងខដលម្ិ ឹកស្៉ា ដល់។ Fashion Valet មា កិត្តិយសណាស់កៃុងការនំយកការចាប់នផ្តើម្បង្ហ៉ាញែលួ របស់អ្ៃកឈ្ៃេះកាលរីឆា្៉ាំម្ុ ខដលម្ករីព្បនទសថ្ង សព្មាប់រាល់ការនំណាយ RM10 សមាជិករណ៌ព្កហម្ )Red Members) អានទទួលប រហូត្ដល់ 20 BIG Points ខដល Gold រហូត្ដល់ 40, Platinum រហូត្ដល់ 70 ិង Black រហូត្ដល់ 120។

ការន េះនហើរផ្លូវឆាង៉ាយ ិងការន េះនហើរព្ត្ង់ ព្ត្ូវប រាប់ជាការន េះនហើរនមាង៉ាយជិត្តាម្ផ្លូវខត្ម្ួយនំ ួ រីរ សព្មាប់នគ្លបំណងគណនសថ៉ា ភារ ខដលនធវើឱ៉ាយនំនណញ នទវដ ងដល់ការនធវើដំនណើរជាម្ួយព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia X ។

កម្មវិធី Freedom Flyer Programme ព្ត្ូវប ចាប់នផ្ដើម្នោយនោក Tony Fernandes ជានយក ព្បត្ិបត្តិរបស់ AirAsia Group នោក Datuk Kamarudin Meranum ជានយកព្បត្ិបត្តិរបស់ AirAsia X Group ិងនោក Dat o Eddy Leong ជានយកព្បត្ិបត្តិរបស់ AirAsia BIG Loyalty នៅព្រឹកថ្ងៃន េះនៅឯ AirAsia's RedQ កៃុងទីព្កុង Sepang ព្បនទសម្ ន សុី។

ក៏មា វត្តមា របស់នោក Aireen Omar ជានយកព្បត្ិបត្តិរបស់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia មា ៉ាន សុី នោក Ben yamin Ismail ជានយកព្បត្ិបត្តិរបស់ AirAsia X មា ៉ាន សុី នោក Dexter Comendador ជាព្បធា នយកព្បត្ិបត្តិព្កុម្ហ ុ AirAsia ហវីលីរី នោក Amar Abrol ជានយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia ឥណាឌ៉ា ព្បធា ព្កុម្ហ ុ AirAsia របស់ព្បនទសនិ Kathleen Tan ិងនោក Siegtraund Teh ព្បធា ម្ស្ត តីអាជីវកម្មរបស់ AirAsia Group ។

Vivy Yusof ខដលជាសហសថ៉ាប ិករបស់ព្កុម្ហ ុ Fashion Valet ប មា ព្បសស ៍ថា ឆា្៉ាំន េះគ្្៉ា អ្វីអ្សច៉ារ៉ាយនទ។ រីអ្ៃករននកៃុងព្សុកព្បកប"នោយនទរនកាសល៉ាយនដើម្៉ាបីទទួលប បទរិនសធ ៍ដ៏ អ្សច៉ារ៉ាយអ្ំរីអ្វីខដលអាស ៉ា ផ្តល់ឱ៉ាយ វគឺជាការផ្៉ាេងនព្រងខដលម្ិ ឹកស្៉ា ដល់។ Fashion Valet មា កិត្តិយសណាស់កៃុងការនំយកការចាប់នផ្តើម្បង្ហ៉ាញែលួ របស់អ្ៃកឈ្ៃេះកាលរីឆា្៉ាំម្ុ ខដលម្ករីព្បនទសថ្ង ខដលមា ន ្៉ាេះថា Anruk Jaidee នហើយនយើងសង៉ាឃឹម្ថាន េះជាការចាប់នផ្តើម្ថ្ យីន របស់ អាស ៉ា ដ៏គួរឱ៉ាយរំនភ្ើបនៅនលើនវទិការបស់នយើង។ ែ្ុំសូម្អ្រគុណនំនពាេះកម្មវិធី Kuala Lumpur Fashion Week ិងព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ខដលប សហការជាម្ួយនយើងនៅឯព្កុម្ហ ុ Fashion Valet នដើម្៉ាបីរកឱ៉ាយន ើញនទរនកាសល៉ាយបខ ថម្នទៀត្នៅឆា្៉ាំ 2018 ។"

នោក Tan Sri Tony Fernandes ជាសហសថ៉ាប ិករបស់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ិងជានយកព្បត្ិបត្តិព្កុម្ហ ុ AirAsia Group ប ិយាយថា ែ្ុំមា នសនកតីរីករាយកៃុងការ"ោក់បង្ហ៉ាញ កម្មវិធី Freedom Flyer Progra mme ដំបូងរបស់រិភ្រនោក។ AirAsia គឺអ្ំរីនសរីភារ។ នៅនរលថ្ដគូរបស់ែ្ុំន ្៉ាេះ Datuk Kamarudin ិងែ្ុំប ចាប់នផ្តើម្ AirAsia នយើងសុបិ នង់នធវើព្បជាធិបនត្យ៉ាយនលើការនធវើដំនណើរតាម្ផ្លូវអាកាស ដូននៃេះការន េះនហើរម្ិ ខម្ ជាព្បណីត្ភារ ខដលមា ខត្ម្ ុស៉ាេរីរបីនក់នទខដលអានរីករាយប ។ នយើងនង់ផ្តល់ឱ៉ាយម្ ុស៉ាេព្គប់ រូប ូវនសរីភារកៃុងការន េះនហើរ។ កម្មវិធីភ្កដីភារងមី ិងមា ភារព្បនសើរន ើងន េះគឺជាដំនណើរងមី បំផ្ុត្កៃុងដំនណើរខសវងរករបស់នយើងនដើម្៉ាបីផ្តល់ឱ៉ាយនភ្្ៀវរបស់នយើង ូវនសរីភារកៃុងការរស់នៅកៃុងជីវិត្ដ៏លអព្បនសើរ ខដលរួកនគខត្ងខត្សុបិ នង់ប ។ "

នោក Datuk Kamarudin Meranun ជាសហសថ៉ាប ិកព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ិង ជានយកព្បត្ិបត្តិព្កុម្ហ ុ AirAsia X Group ប មា ព្បសស ៍ថា "ន េះគឺជាវិធីរបស់នយើងកៃុងការ ិយាយអ្រគុណដល់នភ្្ៀវខដលមា ភ្កដីភារ របស់នយើងសព្មាប់ការន េះនហើរជាម្ួយនយើង។ តាម្រយៈការនព្ជើសនរីសយកព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia X សព្មាប់ការន េះនហើរផ្លូវឆាង៉ាយ នភ្្ៀវរបស់នយើងអានទទួលប សថ៉ា ភារែពស់នៅកៃុងកម្មវិធី Freedom Flyer Programme នំ ួ រីរដងឱ៉ាយប នលឿ នហើយរីករាយ ឹងរង្វ៉ា ់ ិងបុរវសិទធិជានព្នើ នៅនរលកំរុងរុករកបណាដ៉ាញរបស់នយើង ខដលោត្ស ធឹងរីព្បនទសជប ុ នៅកា ់ព្បនទសអ្ូស្តសរ៉ាលី ិងម្ជ៉ាឈឹម្បូពា ៉ា នៅតាម្ផ្លូវទាំងអ្ស់នៅ ថ្វ៉េ។"

នយកព្បត្ិបត្តិរបស់ AirAsia BIG Loyalty នោក Dato 'Eddy Leong ប មា ព្បសស ៍ថា កម្មវិធី"Freedom Flyer Programme របស់នយើងគឺជាព្បនភ្ទដំបូងនគនៅកៃុងរិភ្រនោកខដលព្ត្ូវប រននន ើងជារិនសសសព្មាប់ម្ ុស៉ាេព្គប់រូប។

ម្ិ ថាអ្ៃកជា រណា ិងអ្ៃកនធវើអ្វីននេះនទ កម្មវិធី Freedom Flyer Programme របស់នយើងគឺជាវិធីរបស់នយើងកៃុងការ ិយាយអ្រគុណអ្ៃកខដលនធវើឱ៉ាយ AirAsia អ្សច៉ារ៉ាយ។ ន េះសព្មាប់នោក អ្ៃក។" នដើម្៉ាបីខសវងយល់បខ ថម្អ្ំរីកម្មវិធី Freedom Flyer Programme ឬនដើម្៉ាបីនុេះន ្៉ាេះ សូម្នូលនម្ើលវិប សយ AirAsia BIG Loyalty ខដលព្ត្ូវប បនេុប៉ាប ៃភារនៅ airasiabig.com ឬទាញយកកម្មវិធីទូរស័រទខដលមា ព្សប់របស់ AirAsia BIG Loyalty ជាកខ លងខដលសមាជិកខដលមា ព្សប់អានរិ ិត្៉ាយសថ៉ា ភារសមាជិកងមីរបស់រួកនគផ្ងខដរ។

 

 

Cambodia, NewsMinjun YuSepang