បញ្ុ ុះតម្ម្ៃ 20% ព ី AirAsia ម្ររប់វ ងើ វ ុះវ រើទំងអ្វ់

ទទួល្បានការបញ្ុ ុះតម្ម្ៃ 20% វោយអ្នុេតាន៍ម្ររប់វៅអ្ីទំងអ្វ់ ម្ររប់វ ើងវ ុះវ ើរទំងអ្វ់ ចំវ ុះ ការទិញវំបុម្រតតាម្ម្របព័នធ AirAsia និង AirAsia X

នសប ៉ាង ថ្ងៃទី16 ខែម្ករា ឆា្៉ាំ2017 ៖ ព្កុម្ហ ុ AirAsia មា នមាទ ភារសូម្ព្បកាស នបើក ព្រឹត្តិការណ៍ (hackathon) ធំនលើកដំបូង ព្បកបនោយគំ ិត្ថ្នៃព្បឌិត្សព្មាប់អ្ៃកសរនសរកម្មវិធីកុំរ៉ាយូទ័រកៃុងកម្មវិធីព្បលង ន ្៉ាេះថា Airvolution 2017 ខដលជាគំ ិត្ថ្នៃព្បឌិត្ងមីនំម្ុែនគកៃុងត្ំប ់អាស ៉ា ។

ទិញសំបុព្ត្ចាប់រីថ្ងៃទី6 ដល់ថ្ងៃទី12 ខែកុម្ភៈ ឆា្៉ាំ 2017 សព្មាប់ការនធវើដំនណើររវងថ្ងៃទី7 ខែកុម្ភៈ ឆា្៉ាំ 2017 ដល់ ថ្ងៃ
ទី31 ខែកកកោ ឆា្៉ាំ2017 សព្មាប់សំបុព្ត្ត្ថ្ម្លទាបនោយអ្ ុវត្ត ៍ព្គប់នគ្លនៅនំណត្របស់ព្កុម្ហ ុ AirAsia ិង នជើងន េះនហើរ ឆាង៉ាយ AirAsia X ។

* អ្ ុវត្តនំនពាេះសំបុព្ត្ត្ថ្ម្លនដើម្ប ុនណា្៉ាេះ។ សំបុព្ត្បញ្េុេះត្ថ្ម្លម្ិ អាននព្បើប នទ អ្ំ ុងនរលយុទធនការបនងកើ ការលក់សំបុព្ត្ន េះ។ នគ្លការណ៍ ិងលកខែណឌនផ្៉ាេងៗព្ត្ូវប អ្ ុវត្ត។

ការបញ្េុេះត្ថ្ម្លន េះអ្ ុវត្តនំនពាេះការទិញសំបុព្ត្តាម្ ព្បរ័ ធ airasia.com កម្មវិធីស្៉ាត្ហវូ របស់ AirAsia ិងរីកម្មវិធី AirAsiaGo ។

សមាជិក AirAsiaBIG ក៏អាននូលរួម្កៃុងឱកាសលក់ន េះខដរតាម្រយៈការទិញសំបុព្ត្នជើងន េះនហើរទាំង អ្ស់ នោយការនព្បើរិ ទុស ៉ាេំ AirAsiaBIG របស់ែលួ ។

ព្បធា ហិរញ្ញវត្ថុព្កុម្ហ ុ AirAsia Group នោក Siegtraund Teh ប ិយាយថា « ព្គប់នៅអ្ីទាំង អ្ស់ ព្គប់នជើងន េះនហើរទាំងអ្ស់សថិត្កៃុងយុទធនការផ្៉ាេរវផ្៉ាាយព្គបដណ្ប់ទាំងព្សុងរបស់នយើងែ្ុំ។ ការបញ្េុេះត្ថ្ម្លសំបុព្ត្20% សព្មាប់អ្ ុវត្ ៍កៃុងបណាដ៉ាញនជើងន េះនហើរទាំងជិត្ ិងឆាង៉ាយ នទាេះជាសំបុព្ត្សព្មាប់ នៅអ្ីព្បណិត្ (Premium Flatbed) នំនពាេះនជើងន េះនហើរឆាង៉ាយក៏នោយ។ នយើងសង៉ាឃឹម្ថា យុទធនការន េះ ជួយដល់អ្ត្ិងិជ របស់នយើងនគនននញរីរដូវព្ត្ជាក់ដ៏ធុញងប់កៃុងខែម្ករា កៃុងនរលរួកនគរំរឹងខសវងរកកថ្ លង លំខហរកៃុង ិទារ រដូវ។

AirAsia ជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្លទាប ម្ុែនគព្បចាំត្ំប ់អាសុី នោយមា បណាដ៉ាញនំណត្ នគ្លនៅជាង 120នំណត្កៃុងត្ំប ់អាសុីអ្ូស្តសរ៉ាលី ិង ូខវលនហ៉ាេ ង់ អាសុីម្ជ៉ាឈិម្បូពា ៉ា ិងអាស្តហវិក។ ន េះជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ខត្ម្ួយគត្់ខដលនធវើការន េះនហើរនៅកា ់ត្ំប ់អាស ៉ា ទាំង 10ព្បនទសនោយមា នជើងន េះនហើរជា ិនេនំ ួ 60ផ្លូវអាកាសកៃុងត្ំប ់ន េះ។

AirAsia ព្ត្ូវប ជាប់ន ្៉ាេះឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្លទាបបំផ្ុត្នលើរិភ្រនោក នំ ួ 8ឆា្៉ាំ ជាប់ៗគ្្៉ា
កៃុងកម្មវិធីពា រង្វ៉ា ់អាកាសនរណ៍រិភ្រនោក (World Airline Award) ខដលនរៀបនំនោយសថ៉ាប័ Skytrax កាលរីខែកកកោ ឆា្៉ាំ2016 ។

សូម្ទាក់ទងរ័ត្៌មា រិនសសៗ ិងសកម្មភារងមីៗរី AirAsia តាម្រយៈ twitter.com/AirAsia) ិង
Facebook(facebook.com/AirAsia)។

Cambodia, NewsMinjun YuSepang