វេទកាិ វដម្ើ បស្ីវងែ រកអ្កន រចនាម្ដ៉ូ ដល្ ៏ ឯអ កវម្រាបប់ ណ្តា ម្របវទវកនុងតបំ នអា់ ស៊ាន

  • ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ប រព្ងីកវិសលភារព្រឹត្តិការណ៍ខសវងរកអ្ៃករននម្ ូដ AirAsia Runway Ready Designer Search រដូវកាលទីបី ឆា្៉ាំ២០១៧ សព្មាប់បណាដ៉ាព្បនទស ទាំង១០ កៃុងត្ំប ់អាស ៉ា ។
  • ការព្បកួត្ន េះ ឹងព្ត្ូវនធវើន ើងនៅរាជធា ីឬរដឋធា ីថ្ ព្បនទស ិម្ួយៗចាប់រីខែ នម្ស ដល់ ខែ ម្ិងុន។
  • អ្ៃករននម្ ូដនជើងឯករីររូបព្បចាំព្បនទស ិម្ួយៗ ឹងមា ឱកាសឈ្ៃេះរង្វ៉ា ់ទឺកព្បក់ជាង RM350,000 (ព្បខហល 78722.46 ដុោល៉ារ) ព្រម្ជាម្ួយ ឹងបទរិនសធ ៍ដ៏អ្សច៉ារ៉ាយរីឧស៉ាាហកម្ម ថ្នៃម្ ូដល៉ាបីៗ

នសប ៉ាង - ៨ កុម្ភៈ ២០១៧៖ ព្កុម្អ្ៃករននម្ ូដដ៏ល៉ាបីល៉ាាញនៅកៃុងត្ំប ់អាស ៉ា ឹងមា ឱកាសដ៏រិនសសបំផ្ុត្
នដើម្៉ាបីព្បកួត្ព្បខជងនៅកៃុងព្រឹត្តិការណ៍ RunwayReadyDesignerSearch របស់ AirAsia ឆា្៉ាំ ២០១៧ ខដល ឹងព្បព្រឹត្តនៅកៃុងបណាដ៉ាព្បនទសទាំង១០ថ្ ត្ំប ់អាស ៉ា ។

ការព្បគួត្ព្បខជងន េះ ឹងព្បព្រឹត្តនៅនៅកៃុងរាជធា ីឬរដឋធា ីថ្ ព្បនទស ិម្ួយៗចាប់រី ខែនម្ស រហូត្ដល់ខែ ម្ិងុន កៃុងនគ្លបំណងនដើម្៉ាបីនព្ជើសនរីសអ្ៃករននម្ ូដខដលមា ងវីថ្ដកំរូលរីររូបព្បចាំព្បនទស ិម្ួយៗនដើម្៉ាបី មា ឱកាសនូលរួម្ព្បកួត្នៅកៃុងព្រឹត្តិការណ៍ The Grand Finale ខដល ឹងព្បព្រឹត្តនៅនៅទីព្កុង គូឡា ឡាំរួ កៃុងខែ សី ឆា្៉ាំ២០១៧ ខាងម្ុែន េះ។ នបកខជ ខដលទួលប ជ័យោភ្ីនៅកៃុងកម្មវិធីន េះ ឹងទទួលប រង្វ៉ា ់យា ៉ាងនព្នើ ស ធឹកសនធ៉ាប់ខដលមា ដូនជា ទឹកព្បក់នំ ួ RM350,000 (ព្បខហល 78846.60 ដុោល៉ារ) រួម្ជាម្ួយ ឹងឱកាសនូលទស៉ាេនព្រឹត្តិការណ៍ បង្ហ៉ាញម្ ូដ KL Fashion Week Ready To Wear ឆា្៉ាំ ២០១៨ ដ៏អ្សច៉ារ៉ាយនៅទីព្កុង គូឡាឡាំរួនហើយក៏ មា រង្វ៉ា ់ទឹកព្បក់នំ ួ RM25000 (ព្បខហល 5624.93 ដុោល៉ារ) ខដលឧបត្ថម្នោយ Fashion Valet កៃុងការថ្នៃម្ ូដសនម្លៀកបំពាក់ Capsule Collection ខដល ឹងព្ត្ូវោក់លក់នៅកៃុងនគហទំរ័រ
fashionvalet.com នហើយអ្វីខដលកា ់ខត្រិនសសននេះគឺទទួលប AirAsiaBigPoints 150,000 រិ ទុ រួម្ជាម្ួយ ឹងការនធវើដំនណើរនោយនជើងយ តន េះ AirAsia នោយម្ិ គិត្ថ្ងល ិងនៅមា រង្វ៉ា ់ ជានព្នើ នទៀត្។

អ្ៃករននម្ ូដមា ៉ាកល៉ាបីៗម្ករីព្បនទស ិម្ួយៗដូនជា Q Design and Play ម្ករីព្បនទសថ្ង Anthony Ramirez ម្ករីព្បនទសហវីលីរី ិង Mel Ahyar ម្ករីព្បនទសឥណឌូន សុី ឹងនធវើជាគណៈកម្មការ សព្មាប់ការព្បកួត្នៅកៃុងទីព្កុងព្បចាំព្បនទស ិម្ួយៗ នំខ កឯសថ៉ាប ិករបស់ KL Fashion Week ReadyToWear  ិង Andrew Tan រួម្ជាម្ួយ ឹង សហសថ៉ាប ិករបស់ Fashion Valet ិង Vivy Yusof  ឹងនធវើជាគណៈកម្មការអ្និថ្ស្ត តយ៍សព្មាប់ការព្បកួត្ទាំងអ្ស់នៅទូទាំងបណាដ៉ាព្បនទសទាំង១០ ថ្ ត្ំប ់អាស ៉ា ។

នយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia Berhad នោក Aireen Omar មា ព្បសស ៍ថា “ត្ំប ់អាស ៉ា ជាត្ំប ់ ព្បជុំនោយវប៉ាបធម្៌នំរុេះខដលសម្៉ាបូរនោយអ្ៃកថ្នៃម្ ូដដ៏ល៉ាបីល៉ាាញជានព្នើ ម្ករីជុំវិញរិភ្រនោក ប ុខ តអ្វីខដល
សំខា ់ននេះគឺនយើងសង៉ាឃឹម្ថានយើង ឹងអានទទួលប អ្ៃកថ្នៃម្ ូដមា នទរនកាសល៉ាយនលើសនគព្បចាំត្ំប ់ខដល អានជួយឲ៉ាយឧស៉ាាហកម្មនដើរ ម្ុែនគតាម្រយៈព្រឹត្តិការណ៍ការព្បកួត្កព្បខជងនព្ជើសអ្ៃករននម្ ូដនៅកៃុង
ត្ំប ់ម្ួយន េះ។ នយើងែ្ុំមា នមាទ ភារណាស់ខដលប រព្ងីកវិសលភារព្រឹត្តិការណ៍ AirAsia Runway Ready Designer Search ន េះនោយ ឹងព្បព្រឹត្តនៅនៅកៃុងបណាដ៉ាព្បនទសទាំង១០ថ្ ត្ំប ់ អាស ៉ា ។ ដូននៃេះសូម្រង់ចាំទស៉ាេនទាំអ្អ្ស់គ្្៉ា ូវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អ្សច៉ារ៉ាយន េះ!”

សថ៉ាប ិក Kuala Lumpur Fashion Week Ready To Wear នោក Andrew Tan មា ព្បសស ៍ថា “នយើងរិត្ជារំនភ្ើបរីករាយខាល៉ាំងណាស់ខដលប ចាប់ថ្ដគូជាម្ួយ AirAsia សព្មាប់ ព្រឹត្តិការណ៍ AirAsia Runway Ready Designer Search ឆា្៉ាំ ២០១៧ ដ៏ធំសនម្៉ាបើម្ន េះ។ គួរ បញ្ច៉ាក់ផ្ងខដរថា សការ៉ា ុរល ិងគំ ិត្ថ្នៃព្បឌិត្ដ៏បុិ ព្បសប់នៅកៃុងការព្បកួត្កាលរីឆា្៉ាំម្ុ រិត្ជាអ្សច៉ារ៉ាយខាល៉ាំង ណាស់! ដូននៃេះនហើយការនរៀបនំព្រឹត្តិការណ៍នៅឆា្៉ាំន េះកា ់ខត្មា ភារអ្សច៉ារ៉ាយជាងឆា្៉ាំម្ុ នៅនទៀត្នោយនយើង ប រព្ងីកវិសលភារបខ ថម្ព្បំព្បនទសនទៀត្នៅកៃុងត្ំប ់អាស ៉ា ។ AirAsia Runway Ready Designer Search ជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផ្ុត្ខត្ម្ួយគត្់ព្បចាំនៅត្ំប ់អាស ៉ា ។ ជាម្ួយ ឹងព្បរ័ ធ ផ្៉ាេរវផ្៉ាាយដ៏ធំទូោយ រួម្ជាម្ួយ ឹង ឧស៉ាាហកម្មថ្នៃម្ ូដល៉ាបីៗអាន ឹង ជួយឲ៉ាយអ្ៃកទទួលប ជ័យោភ្ីសនព្ម្ន ូវកតីសុបិ កៃុងការថ្នៃម្ ូដសនម្លៀកបំពាក់ខដលមា មា ៉ាកល៉ាបី្ទ៉ាល់ែលួ នៅ ថ្ងៃអ្នគត្។នហើយឥ ូវន េះរួកនយើងរិត្ជានង់ន ើញអ្ៃករននម្ ូដខដលទទួលប ជ័យោភ្ីបង្ហ៉ាញ ូវស្៉ាថ្ដ រននម្ ូដដ៏លអឯកនៅកៃុងព្រឹត្តការណ៍ KLFWRTW កៃុងខែ សី ឆា្៉ាំ២០១៧ ខាងម្ុែន េះ!

សហសថ៉ាប ិក Fashion Valet នោក Vivy Yusof មា ព្បសស ៍ថា “ែ្ុំរិត្ជារំនភ្ើបរីករាយខាល៉ាំងណាស់ខដលប នូលរួម្នៅកៃុងព្រឹត្តិការណ៍ខសវងរកអ្ៃករននម្ ូដ AirAsia Runway Ready Designer Search ដ៏ធំសនម្៉ាបើម្កៃុងរដូលកាលទីបីន េះ! ព្រឹត្តិការណ៍ឆា្៉ាំម្ុ ជាបទរិនសធ ៍ដ៏អ្សច៉ារ៉ាយម្ួយ ប ុខ តព្រឹត្តិការណ ឆា្៉ាំន េះកា ់ខត្អ្សច៉ារ៉ាយជាងឆា្៉ាំម្ុ នៅនទៀត្ នហើយន េះជាឱកា ដ៏រីនសសខត្ម្ួយគត្់សព្មាប់អ្ៃករននម្ ូដនៅត្ំប ់អាស ៉ា ដូននៃេះនហើយនយើងសង៉ាឃឹម្ថា ឹងប ទស៉ាេន ូវម្ ូដ ិង ភារថ្នៃព្បឌិត្ដ៏អ្សច៉ារ៉ាយជានព្នើ ព្បនភ្ទនៅកៃុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំន េះ។ នវទិកាខសវងរកអ្ៃករននម្ ូដន េះ នបើកនំហជាសធារណៈដល់ព្បជារលរដឋទាំងអ្ស់នៅកៃុងបណាដ៉ាព្បនទសទាំង១០ ថ្ ត្ំប ់អាស ៉ា ខដលមា អាយុម្ិ នលើសរី 30 ឆា្៉ាំ។ ស្តសតី នំ ួ ៣រូប
ឹងនព្ត្ៀម្ែលួ ជាម្ួយ ឹងសនម្លៀកបំពាក់ធម្មតាខដលត្ព្ម្ូវនៅតាម្បណាដ៉ាព្បនទសអាស ៉ា គឺព្ត្ូវនផ្្ើ វពាក៉ាយសុំនុេះ ន ្៉ាេះនរញនលញ ិងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវរីនគហទំរ័រ៖ klfashionweek.com ។ អ្ៃកនូលរួម្ព្បកួត្ព្បខជងទាំងអ្ស់អានខសវងរករ័ត្៌មា បខ ថម្តាម្រយៈអ្ ៊ីខម្ ល៖ aarrds2017@klfashionweek.com។

AirAsia គឺជាថ្ដគូសហការកៃុងការនធវើដំនណើរផ្ងខដរសព្មាប់ព្រឹត្តិការណ៍បង្ហ៉ាញម្ ូដ KL Fashion Week Ready To Wear ដ៏ធំអ្សច៉ារ៉ាយកៃុងឆា្៉ាំ២០១៧ន េះ នលើសរីន េះនៅនទៀត្ AirAsia ក៏ ឹងនធវើការន េះនហើរជាម្ួយ ឹងអ្ៃករននម្ ូដទូទាំងបណាដ៉ាញផ្លូវន េះនហើរដ៏ធំទូោយរបស់ AirAsia Group ខដលកៃុងននេះរួម្មា ព្បនទស ឥណាឌ៉ា និ អ្ូស្តសរ៉ាលី ជប ុ ិង ព្បនទសកូនរ៉េខាងត្៉ាបូង នដើម្៉ាបីបង្ហ៉ាញអ្ំរីព្រឹត្តិការណ៍បង្ហ៉ាញម្ ូដ KL Fashion Week Ready To Wear រីថ្ងៃទី ១៦ ដល់ ២០ ខែសី ឆា្៉ាំ២០១៧។

សូម្នូលនៅកា ់Youtube Channel របស់ AirAsia: youtube.com/user/AirAsia សព្មាប់ វីនដអ្ូ ខដលបង្ហ៉ាញអ្ំរីការនធវើដំនណើររបស់អ្ៃកនូលរួម្ទាំងអ្ស់ ឬក៏វយពាក៉ាយ#AirAsiaRunway នៅនលើបណាដ៉ាញទំនក់ទំ ងសងគម្រួម្មា Facebook(facebook.com/AirAsia) ិង Tweeter(twitter.com/AirAsia)។

តារាងនរលនវោសព្មាប់ព្រឹត្តិការណ៍ AirAsia Runway Ready Designer Search 2017 Audition

 

 

Cambodia, NewsMinjun YuSepang