AirAsia ក្លា យជាម្ចា ស់ឧបត្ថម្ភនាំម្ុខក្នុងក្លរប្បក្ួត្ក្ីឡា សុីហ្គេម្ និងអាស៊ា ន ប៉ារ៉ាហ្គេម្

04 SEAGamesSigning1.jpg

កូឡាឡាំរួរ ថ្ងៃទី 10 ខែនម្ស ឆា្៉ាំ2017 ៖ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ប នុេះហត្ថនលខាជាផ្លូវការកៃុងនម្ជាថ្ដគូផ្លូវ
ការសព្មាប់ការព្បកួត្ កីឡាសុីនហគម្នលើកទី 29 ិងកីឡាអាស ៉ា ប ៉ារា ៉ានហគម្នលើកទី 9 ខដលជាមាច៉ាស់ឧបត្ថម្ភនំម្ុែកៃុងព្រឹត្តិការណ៍ន េះ។

កៃុងនម្ជាមាច៉ាស់ឧបត្ថម្ភកព្ម្ិត្មាស ព្កុម្ហ ុ AirAsia ឹងផ្ដល់ជូ ការដឹកម្ស្ត តីគណៈកម្មការនរៀបនំព្រឹត្តិការណ៍កីឡានៅ ព្បនទសមា ៉ាន សុី (MASOC) ខដលសថិត្កៃុងបណាដ៉ាញន េះនហើររបស់ែលួ រីបណាដ៉ាព្បនទសត្ំប ់អាស ៉ា កៃុងនគ្លបំណងនរៀប នំដំនណើរការការព្បកួត្កីឡាទាំងននេះ។

នយកព្បត្ិបត្តិព្កុម្ហ ុ AirAsia Group នោក Tony Fernandes ខងលងថា « AirAsia មា នមាទ ភារកៃុងការ បនព្ម្ើការន េះនហើរសព្មាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាសុីនហគម្ ិងកីឡាអាស ៉ា ប ៉ារា ៉ានហគម្ កៃុងនម្អាកាសនរណ៍ននញរីអាស ៉ា នយើងែ្ុំគ្ំព្ទទាំងព្សុង អ្ស់រីនិត្តនំនពាេះព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំព្បខជងសម្ត្ថភារដ៏ធំបំផ្ុត្របស់កំរូលអ្ត្តរលិក ិងអ្ត្តរលិករិកា ព្បចាំត្ំប ់ម្ួយន េះ។

ការព្បកួត្កីឡាជាឧទាហរណ៍ដ៏លអម្ួយ ូវអ្វីខដលត្ំប ់ន េះសនព្ម្នប នហើយនយើងែ្ុំមា និត្តរំនភ្ើបរីករាយនោយមា ឱកាស ន េះ នដើម្៉ាបីជំរុញការផ្៉ាេរវផ្៉ាាយ ូវនកខុវិស័យខត្ម្ួយដូនគ្្៉ាតាម្រយៈការបនងកើ ទំនក់ទំ ងកា ់ខត្ធំន ើងៗ។ ន េះក៏ជាសញ្ញ៉ាថ្ ការចាប់នផ្ដើម្ដ៏ព្ជាលនព្ៅម្ួយ ការផ្៉ាារភាជ៉ាប់គ្្៉ាកា ់ខត្មា អ្ត្ថ ័យធំនធងនៅកៃុងសហគម្ ៍កីឡាតាម្រយៈ ទស៉ាេ ៈរបស់នយើងគឺ ៉ា ខព្បសុបិ នៅជាការរិត្ ខដល AirAsia ឹងជួយដល់ដល់អ្ត្តរលិកខដលមា សកាដ៉ា ុរលម្ករី ត្ំប ់អាស ៉ា ិងឆាង៉ាយជាងន េះនដើម្៉ាបីនធវើឱ៉ាយវកាល៉ាយជាការរិត្នំនពាេះសកាដ៉ា ុរលរបស់រួកនគ។»

នោក YB Brig Gen Khairy Jamaluddin ព្បធា គណៈកម្មការនរៀបនំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាព្បនទសមា ៉ាន សុីមា ព្បសស ៍ថា «ែ្ុំរិត្ជាមា នមាទ ភារណាស់នំនពាេះការនបដជាញ៉ាប តរបស់ AirAsia ិងែ ទៈកៃុងការជួយដល់ការនរៀបនំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាត្ិ ិងថា្៉ាក់ត្ំប ់។ «ន េះបង្ហ៉ាញឱ៉ាយន ើញថា AirAsia ប សនព្ម្ននិត្ត ិងនបដជាញ៉ាកៃុងការផ្ដល់ជូ សហគម្ ៍តាម្រយៈកីឡា នហើយែ្ុំរិត្ជាអ្បអ្រសទរខាល៉ាំងណាស់នំនពាេះសកម្មភារន េះ។»

សុីនហគម្ ិងអាស ៉ា ប ៉ារា ៉ានហគម្ ជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាដ៏ធំបំផ្ុត្កៃុងត្ំប ់អាស ៉ា កៃុងបំណង ជំរុញការផ្៉ាេរវផ្៉ាាយ ការខសវងយល់ គ្្៉ា ិងកិនេសហការកៃុងនំនណាម្បណាដ៉ាព្បនទសកៃុងត្ំប ់តាម្រយៈការព្បកួត្ព្បខជងម្ិត្តភារ។

កីឡាព្បមាណ 38 ព្បនភ្ទ ិងនំ ួ សរុប 405វិញ្ញ៉ាស ឹងព្ត្ូវព្បកួត្សព្មាប់សុីនហគម្ឆា្៉ាំន េះ នោយមា ការនូលរួម្រីអ្ត្តរលិក ទាំង 10 ព្បនទសត្ំប ់អាស ៉ា ចាប់ព្បព្រឹត្តនៅចាប់រីថ្ងៃទី19 ដល់ថ្ងៃទី31 ខែសី ឆា្៉ាំ2017 នហើយរិធីបញ្េប់បិទការព្បកួត្ព្ត្ូវ ហៃឹងថ្ងៃបុណ៉ាយឯករាជ៉ាយជាត្ិនលើកទី60 របស់ព្បនទសមា ៉ាន សុីផ្ងខដរ។

នំខណកការព្បកួត្កីឡាអាស ៉ា ប ៉ារា ៉ានហគម្ ឹងចាប់នផ្ដើម្រីថ្ងៃទី17 ដល់ថ្ងៃទី23 ខែកញ្ញ៉ា ឆា្៉ាំ2017 ឹងនំម្ក ូវអ្ត្តរលិករិកា នព្នើ ខផ្ៃកដូនជា រិការខផ្ៃកែួរក៉ាាល រិការភារខផ្ៃករិបកនធវើដំនណើរ រិការភារនោយខភ្ៃករិបកនម្ើល ិងអ្ត្តរលិកខដលបត្់ បង់អ្វយវៈជានដើម្។ រួកនគម្ករីបណាដ៉ា 11 ព្បនទស ព្បកួត្នៅនលើទីោ ទំហំត្ូនៗនដើម្៉ាបីខសវងរកនម្ោយសព្មាប់កីឡាប ៉ារា ៉ា ទាំង 16 ព្បនភ្ទ។

គួរបញ្ជ៉ាក់ថា ព្រឹត្តិការណ៍សុីនហគម្ន េះជានលើកទី6 សព្មាប់មា ៉ាន សុីកៃុងការនរៀបនំកីឡាកៃុងឋា ៈជាមាច៉ាស់ផ្ទេះ នហើយវក៏ជានលើក ទី3 ផ្ងខដរសព្មាប់កីឡាអាស ៉ា ប ៉ារា ៉ានហគម្។

សព្មាប់ឆា្៉ាំ2017 ព្កុងកូឡាឡាំរួរ ជានលើកដំបូងកៃុងការនរៀបនំការព្បកួត្កីឡាសុីនហគម្ បនទ៉ាប់រីការនលនជារូបរាង ូវសហគម្ ៍ អាស ៉ា រីឆា្៉ាំ2015 បនទ៉ាប់រីការរិចារណាដ៏ខវងឆាង៉ាយកៃុងការអ្ ុវត្ត ៍ទស៉ាេ ៈ «រីកននព្ម្ើជាម្ួយគ្្៉ា» អ្ំរីAirAsia

AirAsia ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍នំម្ុែ ិងត្ថ្ម្លទាបបំផ្ុត្ព្បចាំអាសុី នោយផ្ដល់ ការនធវើដំនណើរជូ អ្ត្ិងិជ នសវកម្ម បណាដ៉ាញព្គបដណ្ប់ទូលំទូោយបំផ្ុត្មា ព្បមាណនំណត្នគ្លនៅជាង 120ព្រោ ។

ចាប់តាំងចាប់នផ្ដើម្នបើកដំនណើរការកៃុងឆា្៉ាំ2001 ព្កុម្ហ ុ AirAsia ប ដឹកអ្ៃកដំនណើរជាង 330 ោ នក់នហើយប បនងកើ  តន េះរីរីរនព្គឿងដំបូងរហូត្ដល់ជាង 200នព្គឿង។

ផ្លូវអាកាសន េះរិត្ជាមា នមាទ ភារសព្មាប់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍អាស ៉ា (សមាគម្ ៍ព្បជាជាត្ិអាសុីអានគៃយ៍) នោយ ព្បត្ិបត្តិការនៅកៃុងព្បនទស មា ៉ាន សុីឥណឌូនណសុីថ្ង ហវីលីរី ិងឥណាឌ៉ាផ្ងខដរ បនព្ម្ើនស កម្មបណាដ៉ាញែលងត្ំប ់ អាសុី អ្ូស្តសរ៉ាលី ិង ូខវលនហ៉ាេ ង់ ិងត្ំប ់ម្ជ៉ាឈិម្បូពា ៉ា ។

AirAsia ព្ត្ូវប ជាប់ន ្៉ាេះជាអាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្លទាបលអបំផ្ុត្កៃុងរិភ្រនោក ខដលផ្ដល់នោយ Skytrax ូវពា រង្វ៉ា ់ព្បចាំឆា្៉ាំ World Airline Awards កៃុងរយៈនរល 8ឆា្៉ាំជាប់ៗគ្្៉ាចាប់តាំងរីឆា្៉ាំ2009 រហូត្ដល់ឆា្៉ាំ2016។

AirAsia ប ឈ្ៃេះរង្វ៉ា ់ពា រង្វ៉ា ់អាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្លទាបនំម្ុែនគកៃុងរិភ្រនោក ខដលជាពា រង្វ៉ា ់ឈ្ៃេះ 4ឆា្៉ាំជាប់ៗគ្្៉ា កៃុងឆា្៉ាំ2016 រីកម្មវិធីពា រង្វ៉ា ់នទសនរណ៍រិភ្រនោក (World Travel Awards) នហើយប ឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់ខផ្ៃកបនព្ម្ើ នសវកម្មនរញនលញ នហើយវជាពា រង្វ៉ា ់នលើកទី 1 សព្មាប់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្ ទាបខដលឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់នសវកម្ម ន េះនហើរនំម្ុែនគនលើរិភ្រនោក (World's Leading Inflight Service)។

 

Cambodia, NewsMinjun YuSepang