AirAsia វម្រោងទិញ 50% ភារ ៊ាុនរបវ់ម្រកុម្ ៊ាុនវទវចរណ៍ Touristly

AirAsia Acquires50_ Stake.png

នសប ៉ាង ថ្ងៃទី 19 ខែនម្ស ឆា្៉ាំ 2017 ៖ ព្កុម្ហ ុ AirAsia Berhad នព្គ្ងទិញ 50% ភាគហ ុ របស់ព្កុម្ហ ុ នទសនរណ៍នរៀបនំដំនណើរកម្៉ាា តតាម្ព្បរ័ ធអ្ ឡាញ Touristly Travel Sdn Bhd (Touristly) តាម្រយៈការផ្ដល់ព្ទរ៉ាយសកម្ម ិងកិនេព្រម្នព្រៀងកម្េីខដលមា ទឹកព្បក់សរុបព្បមាណ 11,5 ោ រីងហគីត្ ។

ព្បត្ិបត្តិការន េះ ឹងត្ព្ម្ូវឱ៉ាយព្កុម្ហ ុ AirAsia Berhad ផ្ដល់ព្ទរ៉ាយរបស់ែលួ ព្បនភ្ទព្បរ័ ធឌីយីងលគឺ ទស៉ាេនវដដីបនព្ម្ើការន េះនហើរ 3sixty កៃុងត្ថ្ម្លទឹកព្បក់ 6,5ោ រីងហគីត្ នៅឱ៉ាយព្កុម្ហ ុ នទសនរណ៍បនព្ម្ើ នសវកម្មនទសនរណ៍អ្ ឡាញ Touristly តាម្រយៈព្កុម្ហ ុ AirAsia Investments ិងបខ ថម្ កម្េីខដលអានគិត្ជាត្ថ្ម្លហ ុ នំ ួ 5ោ រីងហគីត្នទៀត្ដល់ព្កុម្ហ ុ Touristly នដើម្៉ាបីនព្បើជាទុ បងវិល ិង អ្ភ្ិវឌ៉ាឍ ៍របស់ែលួ ។

ព្បនភ្ទព្បរ័ ធឌីយីងលរួម្មា យីន អ្ ឡាញ សព្មាប់បនព្ម្ើការនធវើដំនណើរ ិងន េះនហើរគឺទស៉ាេនវដដី 3sixty ព្បរ័ ធភាជ៉ាប់ទំនក់ទំ ង Touchpoints នព្បើនៅនលើនគហទំរ័រ airasia.com ិងព្ទរ៉ាយសកម្ម បនព្ម្ើការផ្៉ាេរវផ្៉ាាយអ្ ឡាញខដលអ្ ុញ្ញ៉ាត្នព្បើព្បស់អ្ត្ិងិជ ព្បមាណ 60ោ នក់កៃុងម្ួយឆា្៉ាំរី អាកាសនរណ៍ AirAsia ។

Touristly ឹងព្ត្ូវដំនណើរព្បត្ិបត្តិការនព្កាម្សល៉ាកយីន ងមី Travel3sixty នព្កាយនរលអ្ ុវត្តកិនេ ព្រម្នព្រៀងន េះ ឹងមា សិទធិនព្នើ ផ្ងខដរកៃុងការនព្បើព្បស់ព្ទរ៉ាយសកម្មផ្៉ាេរវផ្៉ាាយតាម្វិធីធម្មតារួម្មា នសៀវនៅ ទស៉ាេនវដដីបនព្ម្ើការន េះនហើរ ក៉ាាលកាប ៊ី យ តន េះ ិងទព្ម្ោក់អា រនៅតាម្នៅអ្ីយ តន េះរបស់ AirAsia ផ្ងខដរ។ ជាងន េះនៅនទៀត្ អ្គគនយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia Group នោក Tony Fernandes  ឹងកា ់ត្ំខណងជា ព្បធា ព្កុម្ព្បឹក៉ាាភ្ិបលរបស់ព្កុម្ហ ុ Touristly នព្កាយនរលការទិញភាគហ ុ ន េះ។

កិនេព្រម្នព្រៀងន េះ ឹងរព្ងឹង ូវនសវកម្មបនទ៉ាប់ប ៉ាេំរបស់ AirAsia តាម្រយៈការផ្ដល់ជូ ូវសកម្មភារបនព្ម្ើ អ្ត្ិងិជ នៅនលើដីនគ្កដូនជា នភាជ ីយោឋ៉ា សួ កម្៉ាា តត្ំប ់ទស៉ាេន ស៉ាា ៉ា ិងដំនណើរនទសនរណ៍នៅតាម្ នំណុននគ្លនៅជាង 70នំណត្ខដលព្កុម្ហ ុអាកាសនរណ៍នបើកដំនណើរការ។

នយកព្បត្ិបត្តិព្កុម្ហ ុ Touristly នោក Aaron Sarma ខងលងថា«ការនធវើការជាម្ួយ AirAsia សថិត្ ដក់កៃុងនិត្តរបស់នយើងជាយូរម្កនហើយចាប់តាំងរីការបនងកើត្ដំនណើរការអាជីវកម្មរបស់នយើងតាំងរីដំបូង។ ទស៉ាេ ៈ វិស័យខវងឆាង៉ាយខដលនយើងអាននកើ បខ ថម្រីវិស័យដឹកជញ្ជូ អ្ៃកនធវើដំនណើររយៈនរល 15ឆា្៉ាំ របស់ព្កុម្ហ ុ AirAsia វ ឹងជួយនយើងែ្ុំយល់ដឹងកា ់ខត្ព្បនសើរនំនពាេះទីផ្៉ាារអាសុីប ៉ាសុីហវិក ិងសព្ម្បែលួ យា ៉ាងឆាប់ រហ័សនដើម្៉ាបីផ្ដល់ ូវត្ថ្ម្លរិត្ជាក់ខសដងជូ អ្ត្ិងិជ ។ កដីសុបិ របស់យើងែ្ុំគឺព្ត្ូវជួយអ្ៃកនធវើដំនណើរម្កកា ់អាសុី ប ៉ាសុីហវិកឱ៉ាយរកន ើញ ូវអ្វីៗខដលអ្សច៉ារ៉ាយគួរនធវើកៃុងត្ំប ់ នហើយនយើងែ្ុំរិត្ណាស់រំនភ្ើបរីករាយនំនពាេះឱកាសន េះ នដើម្៉ាបីអានខនករំខលកព្បនភ្ទនសវកម្មរបស់នយើងែ្ុំជូ អ្ត្ិងិជ បខ ថម្នទៀត្។

កីឡាព្បមាណ 38 ព្បនភ្ទ ិងនំ ួ សរុប 405វិញ្ញ៉ាស ឹងព្ត្ូវព្បកួត្សព្មាប់សុីនហគម្ឆា្៉ាំន េះ នោយមា ការនូលរួម្ រីអ្ត្តរលិកទាំង 10 ព្បនទសត្ំប ់អាស ៉ា ចាប់ព្បព្រឹត្តនៅចាប់រីថ្ងៃទី19 ដល់ថ្ងៃទី31 ខែសី ឆា្៉ាំ2017 នហើយ រិធីបញ្េប់បិទការព្បកួត្ព្ត្ូវហៃឹងថ្ងៃបុណ៉ាយឯករាជ៉ាយជាត្ិនលើកទី60 របស់ព្បនទសមា ៉ាន សុីផ្ងខដរ។

អ្គគនយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia Group នោក Tony Fernandes មា ព្បសស ៍ថា « នយើងែ្ុំនម្ើល ន ើញ ូវសកាដ៉ា ុរលដ៏សនម្៉ាបើម្រីដំនណើរការព្កុម្ហ ុ Touristly ខដលបំនរញបខ ថម្លអឥត្នខាច៉ាេះសព្មាប់ការ ផ្ដល់ជូ នសវកម្មនធវើដំនណើរមា ព្សប់របស់ AirAsia ។ អ្ត្ិងិជ របស់នយើង ឹងមា ជនព្ម្ើសនព្នើ កៃុងការ នព្ជើសនរីសរីសកម្មភាររាប់ពា ់ នៅនរលរួកនគទិញសំបុព្ត្យ តន េះ នហើយវ ឹងនំឱ៉ាយនយើង ម្ួយជំ នទៀត្កៃុងការបនព្ម្ើនសវកម្មអាកាសនរណ៍ឌីយីងល One-Stop កាល៉ាយជាការរិត្។

កាលរីខែឧសភា ឆា្៉ាំ 2016 ព្កុម្ហ ុ Touristly ប ម្ួយកព្ម្ិត្នជាគជ័យនោយទទួលប ការ វិ ិនយាគជុំដំបូង (Pre-Series A) រីព្កុម្ហ ុ សជីវកម្ម Tune Group តាម្រយៈព្កុម្ហ ុ វិ ិនយាគ ផ្៉ាេងនព្រង Tune Labs សព្មាប់អាជីវកម្ម start up ខដលព្កុម្ហ ុ ន េះដឹកនំនោយនោក Fernandes នោក Datuk Kamarudin Meranun ិងនោក Lim Kian Onn ។

Touristly ជាព្បនភ្ទព្កុម្ហ ុ start up ម្ួយកៃុងនំនណាម្រីរព្កុម្ហ ុ ព្ត្ូវប នព្ជើសនរីសត្ំណាង ព្បនទសមា ៉ាន សុីរបស់បណាដ៉ាញសហព្គិ Pitch@Palace កាលរីខែម្ិងុន ឆា្៉ាំ 2016 នដើម្៉ាបីត្ំណាងព្បនទស ែលួ សព្មាប់នូលរួម្បណាដ៉ាញសហព្គិ Pitch@Palace Global ខដលប ព្បររធនៅឯរាជវំង St James Palace ព្កុង ុងដុង នព្កភ្រអ្ង់នគលស កាលរីខែធៃូឆា្៉ាំ2016។

 

Cambodia, NewsMinjun YuSepang