វពល្វនុះ វោកអ្នកអាចវធែដើ វំណើរម្រតង់ពម្រកុង ី ក៉ូឡាឡាំពួរ វៅកាន់ម្រកុង ម្រពុះវី នុ

ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia បនព្ម្ើការន េះនហើរ 4ដងកៃុងម្ួយសបដ៉ាហ៍រីព្កុងព្រេះសី ុ នៅកា ់ព្កុង កូឡាឡាំរួរ. ព្កុងព្រេះសី ុ ថ្ងៃទី16 ខែឧសភា ឆា្៉ាំ2017៖ AirAsia ខដលជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ដឹកអ្ៃក ដំនណើរត្ថ្ម្លទាបជាងនគកៃុងរិភ្រនោកប បខ ថម្នំណត្នគ្លនៅព្កុងព្រេះសី ុ ជាផ្លូវន េះនហើរម្ួយនទៀត្ នៅកៃុងព្បនទសកម្ពុជា នោយបនព្ម្ើការន េះនហើរព្ត្ង់នំ ួ 4ដងព្បចាំសបដ៉ាហ ៍ ីម្ួយៗរីទីព្កុងកូឡាឡាំរួរ នហើយវ ឹងចាប់នបើកបនព្ម្ើការព្បត្ិបត្តិការរបស់ែលួ ចាប់រីថ្ងៃទី9 ខែសី ឆា្៉ាំ2017 ត្នៅ។

នោយចាត្់ទុកជាផ្លូវន េះនហើរខែ៉ាេទី3 នៅព្បនទសកម្ពុជា ផ្លូវអាកាសងមីន េះ ឹងព្ត្ូវនបើកដំនណើ ការនោយែលួ ឯងខត្ ម្ដងរបស់ AirAsia (នលែកូដនជើងន េះនហើរ AK) នហើយ ឹងនំម្ក ូវអារម្មណ៍ខដលជាបទរិនសធ ៍រិនសស គ្្៉ា រីរជូ នភ្្ៀវ នំនពាេះនំណត្ព្រោ នគ្លនៅងមីថ្ ទឹកដីមាត្់សម្ុព្ទដ៏ព្សស់សអ៉ាត្បំផ្ុត្ព្បចាំព្បនទសកម្ពុជា។ នដើម្៉ាបីអ្បអ្រការនបើកផ្លូវងមីន េះ ព្គប់សំបុព្ត្ទាំងអ្ស់មា ត្ថ្ម្លចាប់រី40ដុោល៉ារន ើងនៅសព្មាប់ការសំបុព្ត្នធវើដំនណើរ ម្ួយដង (one-way) នហើយនោកអ្ៃកអានកក់នៅអ្ីនោយការទិញសំបុព្ត្ចាប់រីថ្ងៃទី17 ខែឧសភា ឆា្៉ាំ2017 ដល់ ថ្ងៃទី28 ខែឧសភា ឆា្៉ាំ2017 សព្មាប់ការនធវើដំនណើរចាប់រីថ្ងៃទី9 ខែសី ឆា្៉ាំ2017 ដល់ថ្ងៃទី5 ខែម្ិងុន ឆា្៉ាំ2018។ សូម្នូរនៅកា ់នគហទំរ័រ ឬទាញយកនព្បើព្បស់កម្មវិធី AirAsia នៅនលើទូរស័រទ Smart Phone សព្មាប់ ព្បរ័ ធi OS របស់ទូរស័រទi Phone ឬឧបករណ៍នព្បើព្បរ័ ធ Android នដើម្៉ាបីរីករាយទទួលប សំបុព្ត្បញ្េុេះ ត្ថ្ម្លរិនសសន េះ។

នោក Spencer Lee ព្បធា ពាណិជជកម្មព្កុម្ហ ុ AirAsia Berhad ិយាយថា «ព្កុងព្រេះសី ុជា នគ្លនៅដ៏រំនភ្ើបម្ួយនោយសរមា ព្ទរ៉ាយសម្៉ាបត្តិត្៉ាបូងងមននខដលម្ិ ព្ត្ូវប ព្សវព្ជាវនៅន ើយ។ កៃុងនម្ជាព្កុម្ហ ុ ដឹកអ្ៃកដំនណើរផ្លូវអាកាសនំម្ុែនគ ិងជាព្កុម្ហ ុ ទីម្ួយរីមា ៉ាន សុីនបើកព្បត្ិបត្តិការសព្មាប់ ផ្លូវអាកាសមា ខត្ម្ួយគត្់ន េះ នយើងនង់ប តនំម្ុែទីផ្៉ាារន េះនោយនបើកនព្បើព្បស់ព្ទរ៉ាយដ៏មា ត្ថ្ម្លខដលម្ិ ទា ដឹងកៃុងត្ំប ់អាស ៉ា ដូនទីព្កុងម្ួយន េះរបស់កម្ពុជា នៅកា ់រិភ្រនោក។

ការនបេះជំ របស់នយើងនៅកៃុកម្ពុជាម្កដល់ននរលបនេុប៉ាប ៃ ឹងម្ិ អានអ្ ុវត្តនៅម្ុែប នបើម្ិ មា ការជួយ
រីភាគីកៃុងត្ំប ់ នហើយនយើងែ្ុំសូម្ខងលងអ្ំណរគុណដល់អាជាញ៉ាធរព្រោ យ តន េះកម្ពុជានំនពាេះការជួយយា ៉ាងនរញទំហឹងរបស់រួកនគ។

នោយការជួយយកនិត្តទុកោក់ន េះ នយើងែ្ុំរំរឹងថា នំណត្នគ្លនៅន េះ ឹងរីកននព្ម្ើ នហើយកៃុងនរលននេះខដរ វ
ផ្៉ាារភាជ៉ាប់ព្បជាជ នៅព្កុងព្រេះសី ុនៅកា ត្ំប ់អាស ៉ា នហើយឆាង៉ាយជាងន េះគឺការភាជ៉ាប់ទំនក់ទំ ងនៅកា ់
បណាដ៉ាញនផ្៉ាេងៗខដលនយើងព្បត្ិបត្តិ។

នយើងមា បំណងអ្ភ្ិវឌ៉ាឍព្រេះសី ុឱ៉ាយកាល៉ាយជានំណុននគ្លនៅនទសនរណ៍ដូនគ្្៉ាហៃឹងរនបៀប AirAsia ប
ខណនំអ្ំរីរួនម្កនហើយ ូវនំណុននគ្លនៅខត្ម្ួយគត្់គួរទស៉ាេនរួម្មា ត្ំប ់ Luang Prabang ត្ំប ់ Banda Aceh ិង Bhubaneswar រួម្ទាំងត្ំប ់ដថ្ទនទៀត្ នហើយនយើងែ្ុំនជឿជាក់ថា ការឧនទទសនម្ផ្លូវ ន េះនហើរន េះ ឹងជាជំ ដ៏សំខា ់ទីម្ួយនដើម្៉ាបីនបើកនស ូវជនព្ម្ើសការនធវើដំនណើររីកខ លងនផ្៉ាេងៗនព្នើ នទៀត្
សព្មាប់អ្ៃកទស៉ាេននូលម្កកា ទីព្កុងមាត្់សម្ុព្ទម្ួយន េះ។»

ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia បនព្ម្ើការន េះនហើរផ្ងខដរសព្មាប់ការន េះព្ត្ង់រីព្កុងកូឡាឡាំរួរ ម្កកា ់ រាជធា ីភ្ៃំនរញជានរៀងរាល់សបដ៉ាហ៍មា នំ ួ 14ដង ិងនៅកា ់ព្កុងនសៀម្រាប រាល់សបដ៉ាហ៍មា នំ ួ 14ដងផ្ង
ខដរចាប់រីថ្ងៃទី18 ខែឧសភា ឆា្៉ាំ2017 ត្នៅ។

ព្កុងកូឡាឡាំរួរ ត្ំណាងឱ៉ាយភារលអឥត្នខាច៉ាេះថ្ រូជសស ៍នព្ម្ុេះរបស់ព្បនទសមា ៉ាន សុី។ នផ្ដើម្ដំបូងននញរីទីព្កុងដ៏ត្ូនសម្៉ាបូរនៅនោយការនព្បើអ្ុសធ៉ាយូង ិងនពានរញនោយភ្ក់ព្ជាំ ប តិនម្ដងៗទីព្កុងន េះ ប ខព្បកាល៉ាយជារដឋធា ីខដលមា ការអ្ភ្ិវឌ៉ាឍខាល៉ាំងជាងនគនៅត្ំប ់អាស ៉ា ។

ព្កុងកូឡាឡាំរួរ ល៉ាបីល៉ាាញរីនទសភារនរញរិភ្រនោក ជានគ្លនៅម្ិ អានរំលងប នំនពាេះអ្ៃកទស៉ាេន ដូនជា អ្គ្រនភាល៉ាេះ Petronas រួម្ហៃឹងនំណុនទាក់ទាញនៅជុំវិញនផ្៉ាេងៗខដលខត្ងខត្ព្បររធរិធីវប៉ាបធម្៌នោយ ជ ជាត្ិជានព្នើ ត្ំណាងឱ៉ាយព្បជាជាត្ិមា ៉ាន សុី។

កខ លងគួរទស៉ាេនមា ដូនជា អ្គ្រ KL កម្ពស់ 421m ផ្៉ាារកណាដ៉ាល Pasar Seni វិងី Petaling អ្គ្រនភាល៉ាេះ
Petronas ម្ជ៉ាឈម្ណឌលនទសនរណ៍មា ៉ាន សុី ិងត្ំប ់ Bukit Bintang ។ កខ លងទាំងន េះអាននធវើដំនណើរ
នោយម្ិ គិត្កថ្ព្ម្រីនសវរងយ តព្កុង Go KL ។

ការនធវើដំនណើរកម្៉ាា តនរលថ្ងៃគួរទស៉ាេននៅត្ំប ់ខក៉ាបរខាងខដលទាក់ទាញនភ្្ៀវនទនរណ៍ដូនជា Port
Dickson, Genting Highlands, Cameron Highlands, Bukit Tinggi, Putrajaya, Batu Caves ិង Sunway Lagoon ក៏ជាកខ លងដ៏លអនៅខក៉ាបរនំណុនកណាដ៉ាលទីព្កុងផ្ង ខដរ។

នលើសរីន េះ ព្កុងកូឡាឡាំរួរជានំណុនព្បសរវដ៏ធំបំផ្ុត្របស់អាកាសនរណ៍ AirAsia នហើយត្ភាជ៉ាប់នៅកា ់ នំណត្នគ្លនៅជាង 120នំណត្ ែលងកាត្់ 26ព្បនទស។ នំណត្នគ្លនៅរួម្មា Gold Coast សុីដ ី Perth , Aucklandត្ូក៉ាយូនប កាំង នសៀងថ្ហ ិងនំណត្នគ្លនៅន េះព្ត្ង់ឈ្ប់សំនត្ខត្ម្ួយកខ លងមា នព្នើ នំណត្នផ្៉ាេងៗនទៀត្នោយន េះននញរីព្កុងកូឡាឡាំរួរ។

នដើម្៉ាបីទទួលរ័ត្៌មា ងមីរីAi r A s i a សកម្មភារនផ្៉ាេងៗ ិងកម្មវិធីរិនសសៗ សូម្តាម្ោ តាម្ព្បរ័ ធ
Twitter(twitter.com/AirAsia) ិង Facebook(facebook.com/AirAsia)។ * ការផ្ដល់ជូ ត្ថ្ម្លសំបុព្ត្រិនសសទាំងអ្ស់សព្មាប់សំបុព្ត្នធវើដំនណើរ one-way មា បញ្េូលខត្រ ធប ុនណា្៉ាេះ។ លកខែណឌនផ្៉ាេងៗព្ត្ូវប អ្ ុវត្ត។ អ្ំរី AirAsia

AirAsia ជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្លទាប ម្ុែនគព្បចាំត្ំប ់អាសុី កៃុងការដឹកអ្ៃកដំនណើរ ិងមា នសវកម្មបណាដ៉ាញនំណត្នគ្លនៅជាង 120នំណត្។ ចាប់រីនបើកដំនណើរព្បត្ិបត្តិការកៃុងឆា្៉ាំ2001 អាកាសនរណ៍ AirAsia ប ដឹកអ្ៃកដំនណើរជាង 330ោ នក់ នហើយប បនងកើ យ តន េះរីរីរនព្គឿងដំបូងរហូត្ដល់ជាង 200នព្គឿង។

អាកាសម្ួយន េះរិត្ជាមា នមាទ ភារសព្មាប់វិស័យអាកាសនរណ៍របស់ព្បជាជាត្ិត្ំប ់អាស ៉ា (សមាគម្ ៍
ព្បជាជាត្ិអាសុីអានគៃយ៍) នោយព្បត្ិបត្តិការនៅកៃុងព្បនទស មា ៉ាន សុីឥណ្ូនណសុីថ្ង ហវីលីរី រួម្ទាំងឥណាឌ៉ា ិង
ជប ុ ផ្ងខដរ បនព្ម្ើនសវកម្មបណាដ៉ាញែលងត្ំប ់ អាសុី អ្ូស្តសរ៉ាលី ិងណូខវលហ៉ាេឺ ង់ ម្ជ៉ាឈឹម្បូពា ៉ា ិងអានម្រិក
។ AirAsia ព្ត្ូវប ជាប់ន ្៉ាេះជាអាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្លទាបបំផ្ុត្កៃុងរិភ្រនោក ខដលផ្ដល់នោយ Skytrax ូវពា រង្វ៉ា ់ព្បចាំឆា្៉ាំ World Airline Awards កៃុងរយៈនរល 8ឆា្៉ាំជាប់ៗគ្្៉ាចាប់តាំងរីឆា្៉ាំ2009 រហូត្ដល់ ឆា្៉ាំ2016។

AirAsia ឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់ព្កុម្ហ ុ អាការនរណ៍ត្ថ្ម្លទាបបំផ្ុត្នលើរិភ្រនោកឈ្ៃេះ 4ឆា្៉ាំជាប់ៗ ិងពា រង្វ៉ា ់ នសវកម្មន េះនហើរនំម្ុែនគនលើរិភ្រនោក រីកម្មវិធីពា រង្វ៉ា ់នទសនរណ៍រិភ្រនោក (World Travel Awards) កៃុងឆា្៉ាំ2016 នហើយឈ្ៃេះរង្វ៉ា ់ពា នសវកម្មបនព្ម្ើនលើយ តន េះ ម្ុែនគព្បចាំអាសុី ខដលប កាល៉ាយជាយ តន េះត្ថ្ម្លទាបនលើកដំបូងឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់ន េះ។ សព្មាប់ទំនក់ទំ ងខផ្ៃកសររ័ត្៌មា សូម្ទាក់ទង៖ The Pyay, Ms