AirAsia បានឈ្នុះ នរង្វែ ន់ពភិ ពវោកព ី Skytrax វល្ ើ កទ ី៩

06 AIRASIA WORLD CHAMPIONS FOR NINTH TIME AT SKYTRAX 1.jpg

ប ៉ារីស-២១ ម្ិងុន ២០១៧៖ AirAsia ព្ត្ូវប ព្បសិទធនម្ជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្លទាប ិងលអបំផ្ុត្ នលើរិភ្រនោកជានលើកទី៩ ជាប់ៗគ្្៉ា។ AirAsia ទទួលប ពា រង្វ៉ា ់ជាព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ខដលមា ត្ថ្ម្លទាប ិងលអបំផ្ុត្នលើរិភ្រនោកនៅ កៃុងរិធីព្បគល់ពា រង្វ៉ា ់ Skytrax World Airline Awards ២០១៧ ខដលព្បព្រឹត្តនៅកៃុង Musée del’ Airetdel ’Espace នអាកាសយា តោឋ៉ា Le Bourget កាលរីម្៉ាេិលម្ិញ។

នោក Suhaila Hassan ជាព្បធា ព្គប់ព្គងព្កុម្នវិកព្បចាំ AirAsia (AirAsia Group Cabin Crew) ខដលប បនព្ម្ើការនៅកៃុងព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia អ្ស់រយៈនរលជាង ២០ឆា្៉ាំម្កនហើយននេះប ន ើងទទួលពា រង្វ៉ា ់នព្កាម្អ្ធិបត្ីភារ នោក David Foster ខដលជាឯកអ្គគរាជទូត្របស់ AirAsia ិងកីឡាករបល់ទាត្់សញ្ជ៉ាត្ិនព្បសុីល Roberto Carlos ។

នោក David Foster គឺជាផ្លិត្ករ ត្ស្ត តីករ ិងជាអ្ៃក ិរ ធននព្ម្ៀង សញ្ជ៉ាត្ិកាណាោខដលប ឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់ Grammy Awards នំ ួ ១៦ ខដលល៉ាបីល៉ាាញអ្ស់រយៈនរលនសទើរខត្

៤ទស៉ាេវត្៉ាេរ៍ម្កនហើយននេះព្សបនរលខដលកីឡាករបល់ទាត្់ដ៏ល៉ាបីល៉ាាញម្ួយរូប Roberto Carlos ប ជួយឲ៉ាយកលឹបបល់ទាត្់យក៉ាេ Real Madrid ឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់នអ្ស៉ាាញ LaLiga នំ ួ ៤ិងប ជួយឲ៉ាយព្បនទសនព្បសុីលឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់រិភ្រនោក World Cub កៃុងឆា្៉ាំ ២០០២ ផ្ងខដរ។

ពា រង្វ៉ា ់រិភ្រនោក “Oscars of the Aviation Industry ” ិងពា រង្វ៉ា ់ Skytrax ព្ត្ូវប ព្បសិទធនម្ជាពា រង្វ៉ា ់សព្មាប់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ខដលលអបំផ្ុត្កៃុងរិភ្រនោកខដលមា អ្ៃកនធើវដំនណើរព្បមាណជាង ១៩.៩ ោ
នក់ខដលព្ត្ូវប នធវើការសទ៉ាបសទង់យា ៉ាងយកនិត្តទុកោក់ជាម្ួយ ឹង ១០៥ សញ្ជ៉ាត្ិនផ្៉ាេងៗគ្្៉ាតាម្រយៈសូននករវយត្ថ្ម្លគុណភារ (KPI) ទាំង៤៩ ថ្ ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ខដលនំម្ុែនគកៃុងការផ្តល់ជូ នសវកម្ម ិងផ្លិត្ផ្លសំខា ់ៗរបស់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ទាំងអ្ស់។

នោក Tan Sri Tony Fernandes ព្បធា ព្កុម្នយកព្បត្ិបត្តិ AirAsia ប មា ព្បសស ៍ថា “ថ្ងៃន េះ អាស ៉ា ប បនងកើត្កំណត្់ព្តារិភ្រនោកម្តងនទៀត្នហើយ។ នហើយឥ ូវន េះរួកនយើងប ឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់រិភ្រនោកនលើកទី៩នហើយ។ដូនគ្្៉ាន េះខដរព្បនទសនព្បសុីលប ឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់ FIFA World Cup ៥ដង នោក Michael Jordan បទទួលពា រង្វ៉ា ់នជើងឯក NBA នំ ួ ៦ដង នហើយនោក Michael Phelps ប រក៉ាាកំណត្់ព្តានជើងឯកនម្ោយមាសអ្ូឡាំរិករិភ្រនោកនំ ួ ៨ដង ផ្ងខដរ។”

“រួកនយើងរិត្ជាទទួលប ត្ំខណងពា រង្វ៉ា ់រិភ្រនោកន េះយា ៉ាងរិត្ព្បកដនហើយរួកនយើង ឹងប តរ៉ាាយាម្ឲ៉ាយ
អ្ស់រីសម្ត្ថភារនធវើយា ៉ាងណាផ្តល់ ូវការអ្ភ្ិវឌ៉ាឍ ៍ដ៏លអបំផ្ុត្សព្មាប់អ្ៃកដំនណើររបស់រួកនយើងទាំងអ្ស់ព្រម្ទាំង
មាច៉ាស់ភាគហ ុ ផ្ងខដរ។អ្ស់រយៈនរលជាង ១៥ ឆា្៉ាំម្កនហើយខដលរួកនយើងប បនងកើត្នករតិ៍ន ្៉ាេះដ៏ល៉ាបីរ ទឺនហើយកៃុងរយៈនរលព្បខហលជា១៥ឆា្៉ាំនទៀត្រួកនយើង ឹ ងនធវើការវិវឌ៉ាឍ ៍ែលួ នៅជា AirAsia ខត្ម្ួយ(One
AirAsia)ខដលជាសហគម្ ៍ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ព្បចាំ

អាស ៉ា យា ៉ាងរិត្ព្បកដ។នលើសរីន េះនៅនទៀត្រួកនយើងក៏នង់អ្ភ្ិវឌ៉ាឍែលួ របស់រួកនយើងឲ៉ាយកាល៉ាយជាព្កុម្ហ ុ អា
កាសនរណ៍ឌីជីងលខដលនព្បើព្បស់បននេកវិទ៉ាាទំន ើបនុងនព្កាយនដើម្៉ាបីផ្តល់ ូវភារង្យព្សួលសព្មាប់អ្ៃកដំនណើររ
បស់រួកនយើងទាំងអ្ស់ក៏ដូនជាឲ៉ាយសកតិសម្ជាព្កុម្ហ ុ សព្មាប់ពា រង្វ៉ា ់ន េះ។” “នយើងរិត្ជាសវ៉ាគម្ ៍សព្មាប់ការគ្ំព្ទរបស់នភ្្ៀវកិត្តិយសទាំងអ្ស់របស់រួកនយើង ិងសូម្ខងលងអ្ំណរគុណយា ៉ាងព្ជាលនព្ៅសព្មាបការនបេះនឆា្៉ាត្គ្ំព្ទកៃុងការឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់រិភ្រនោក

៩ឆា្៉ាំជាប់ៗគ្្៉ា។នហើយនយើងប នសៃើរសុំឲ៉ាយនោក David ិងនោក Roberto ផ្តល់កិត្តិយសកៃុងការទទួលពា រង្វ៉ា ់ន េះជាម្ួយនោក Suhaila នដើម្៉ាបីនលើកទឹកនិត្តបុគគលិករបស់រួកនយើងឲ៉ាយយកគំរូតាម្បុរសដ៏ល៉ាបីល៉ាាញខផ្ៃកកីឡា ិងត្ស្ត តីទាំងរីររូបន េះ កៃុងការឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់រិភ្រនោកក៏ដូនជាទទួលប ូវលទធផ្លដ៏លអបំផ្ុត្សព្មាប់អ្វីខដលរួកនគនធវើ។” នោក Suhaila Hassan ព្បធា ព្គប់ព្គងព្កុម្នវិកព្បចាំ AirAsia (AirAsia Cabin Crew)

ប ប តនទៀត្ថា “អ្វីខដលជាកិត្តិយសដ៏គួរឲ៉ាយរំនភ្ើបននេះគឺការផ្តល់ជូ ូវឳសកាសនដើម្៉ាបីទទួលពា រង្វ៉ា ់ន េះខដលត្ំណាងឲ៉ាយ AirAsia ិងម្ិត្តភ្កតិរបស់ែ្ុំខដលជាតារាល៉ាបីៗផ្ងខដរ។រួកនគទាំងអ្ស់គឺសុទឋខត្ជានជើងឯកពា រង្វ៉ា ់រិភ្រនោករិត្ៗ។អ្វី ខដលម្ិ គួរឲ៉ាយនជឿននេះគឺវអ្ស់រយៈនរល២០ឆា្៉ាំម្កនហើយនំនពាេះការនធវើជាខផ្ៃកម្ួយថ្ ការនធវើដំនណើររបស់ AirAsia

រីព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍មា ៉ាន សុីកៃុងព្សុកនៅកា ់ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ដ៏លអបំផ្ុត្លំោប់រិភ្រនោក។ រួកនយើងមា ព្កុម្ដ៏អ្សច៉ារ៉ាយខដលនពារនរញនៅនោយម្ហិនឆតា ការែិត្ែំព្បឹងខព្បង ិងការខនករំខលកជួយគ្្៉ានៅវិញនៅម្ក។
នហត្ុដូននៃេះនហើយរួកនយើង ឹងប តនបតជាញ៉ានិត្តយា ៉ាងម្ុត្មាំជាម្ួយ ឹងភារល៉ាបីល៉ាាញរបស់នយើងកៃុងការកាល៉ាយែលួ ជា ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍នលែ១លំោប់រិភ្រនោក(LLC)នៅនរលខដលរួកនយើងរព្ងីកការន េះនហើរនៅកា ់ព្បនទសនិ នវៀត្ណាម្ ិងបណាដ៉ាព្បនទសជានព្នើ នទៀត្កៃុងរិភ្រនោក។