AirAsia វជារ ័យធំជាថមម្ដងី វទៀត កនុងកម្មេធី ី World Travel Awards វម្រាប់តំបន់ អាវុី និងអ្ស្ត៉ូសាល្ីអាវុី

050617.JPG

នសប ៉ាង ថ្ងៃទី4 ខែម្ិងុន ឆា្៉ាំ2017៖ ជាងមីម្ដងនទៀត្ ព្កុម្ហ ុ អាកាសនរណ៍ AirAsia ព្ត្ូវប នបេះនឆា្៉ាត្ជាប់ ពា រង្វ៉ា ់អាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្លទាបនំម្ុែនគកៃុងត្ំប ់អាសុីនលើកទីព្បំជាប់ៗ នៅកៃុងកម្មវិធីព្បររធពា រង្វ៉ា ់ World Travel Awards ព្បចាំឆា្៉ាំ2017 សព្មាប់ត្ំប ់អាសុី ិងអាសុីអ្ូស្តសរ៉ាលី។

ពា រង្វ៉ា ់ន េះព្ត្ូវប នព្ជើសនរីសនោយការនបេះនឆា្៉ាត្ននញរីភា្៉ាក់ង្រអាជីរដឹកអ្ៃកដំនណើរ ិងនទសនរណ៍ទូទាំង សកលនោក នោយទទួលសគ៉ាល់នំនពាេះកិនេែិត្ែំបនព្ម្ើនសវកម្មដ៏លអវិនសស នហើយប នំម្ុែ ូវអាកាសនរណ៍សុី វិលដូនជា AirIndia Express, Firefly, GoAir, JetKonnect, JetStarAirways, LuckyAir, NokAir, Scoot, SpiceJet ិង WestAir ។

កៃុងនម្ជាអាកាសនរណ៍ដឹកអ្ៃកដំនណើរត្ថ្ម្លទាបធំបំផ្ុត្ព្បចាំអាសុីព្កុម្ហ ុ AirAsia ប ឈ្ៃេះ ូវពា រង្វ៉ា ់ ព្កុម្អាកាសយា ិកអាកាសនរណ៍ត្ថ្ម្លទាបជាងនំម្ុែនគព្បចាំអាសុីនោយប ព្បខជងឈ្ៃេះភាគីម្ករី 9សថ៉ាប័ អាកាសនរណ៍នផ្៉ាេងៗដូនជា AirIndia Express, Firefly, GoAir, JetKonnect, JetStarAirways, LuckyAir, NokAir, Scoot, SpiceJet ិង WestAir ។

ពា រង្វ៉ា ់ព្ត្ូវប បង្ហ៉ាញ ិងព្បគល់ជូ នៅកៃុងកម្មវិធីនរៀបនំព្បគល់ពា រង្វ៉ា ់ខដលប ព្បព្រឹត្តនៅនៅឯ សណាឋ៉ាគ្រ Kempinski កៃុងព្កុងនសៀងថ្ហ ព្បនទសនិ នថ្ងៃន េះ។

សហសថ៉ាប ិក ិងជាអ្គគនយកព្កុម្ហ ុ AirAsia Group នោក Tony Fernandes ខងលងថា « ពា រង្វ៉ា ់ន េះជាជ័យជំ េះរិនសសសព្មាប់នយើងែ្ុំ នំនពាេះការទទួលសគ៉ាល់ ូវកិនេព្បឹងខព្បងរបស់នយើងខដលជា ិនេ ជាកាល នធវើឱ៉ាយព្បនសើរន ើង។ នហើយនយើងែ្ុំនបដជាញ៉ានដើម្៉ាបីឱ៉ាយកា ់ខត្ព្បនសើរន ើង។ ឆា្៉ាំន េះ នយើងែ្ុំន្ដ៉ាត្នលើការខក លម្អព្បរ័ ធព្ត្ួត្រិ ិត្៉ាយព្នកនូល នដើម្៉ាបីបងកភារកា ់ខត្ង្យព្សួលសព្មាប់ដំនណើរការទាំងម្ូល។ ROKKI ជា ព្បរ័ ធនព្បើព្បស់អ្ ៊ី ធឺណិត្ WiFi ខដលប វិ ិនយាគដ៏ធំរបស់នយើងែ្ុំនដើម្៉ាបីបនព្ម្ើ ូវនសវកម្មន េះនហើរឱ៉ាយកា ់ ខត្ព្បនសើរ នហើយអា រ នហើយខផ្ៃកអា រ បំនរញតាម្នសនកដីព្ត្ូវការតាម្នជើងន េះនហើររបស់នយើងែ្ុំកា ់ខត្រីក ននព្ម្ើ កា ់ខត្នជាគជ័យផ្ងខដរ។ នយើងែ្ុំមា ការរំនភ្ើបនិត្តកៃុងការនំម្ក ូវផ្លិត្ផ្លរីបណាដ៉ាព្បនទសសមាជិក អាស ៉ា ខដលមា ខត្ម្ួយគ្្៉ា រីរ

បង្ហ៉ាញជូ នៅត្ំប ់នផ្៉ាេងៗកៃុងអាសុី ិងរិភ្រនោក។» នោកបខ ថម្ថា «ែ្ុំសូម្ខងលងអ្ំណរគុណយា ៉ាងព្ជាលនព្ៅដល់ព្កុម្យា ិកដ៏អ្សច៉ារ៉ាយរបស់នយើងែ្ុំ។ វរិត្ជា រិនសសណាស់នំនពាេះការឈ្ៃេះ ូវរង្វ៉ា ់Cabin Crew នហើយន េះបញ្ជ៉ាក់ថា វននញម្ករីកិនេែិត្ែំរបស់រួកនគ។ ិយាយសម្ញ្ញរួកគ្ត្់មា ភារកក់នៅដ៉ា ជាព្កុម្រិនសស ិងលអបំផ្ុត្ ិងព្បកដ ិយម្។ ព្បធា អ្ភ្ិបលព្បចាំ អាសុីខាងនជើងនោក Kathleen Tan មា ព្បសស ៍ថា «ជាងមីម្ដងនទៀត្ នយើងរិត្ជាមា កិត្តិយសកៃុងការ ទទួលប ូវពា រង្វ៉ា ់នំ ួ រីរន េះ។ អ្ស់រយៈនរល 16ឆា្៉ាំម្កន េះ នយើងប សដ៉ាប់ ូវនភ្្ៀវរបស់នយើង ិងកំណត្់ ន ើងវិញ ូវទស៉ាេ ៈវិស័យរបស់នយើងែ្ុំនំនពាេះការនធវើដំនណើរត្ថ្ម្លទាប។ នយើងប ប តរហូត្ ូវការធានថា នយើង ផ្ដល់ ូវនសវកម្មខត្ម្ួយគត្់ខដលនរៀបរាប់លអបំផ្ុត្អ្ំរីបដិសណាឋ៉ារកិនេថ្ ព្បជាជាត្ិកៃុងត្ំប ់អាស ៉ា ។ សូម្ អ្រគុណនោកអ្ៃកនំនពាេះការនបេះនឆា្៉ាត្ជូ នយើងែ្ុំកាល៉ាយជាអ្ៃកជាប់នលែម្ួយ ូវពា រង្វ៉ា ់ជាប់ៗគ្្៉ានំ ួ 5ឆា្៉ាំ ិង ឈ្ៃេះពា រង្វ៉ា ់ព្កុម្យា ិក 2ឆា្៉ាំជាប់ៗគ្្៉ា។ នបើម្ិ មា ការជួយគ្ំព្ទយា ៉ាងយកនិត្តទុកោក់រីអ្ត្ិងិជ របស់នយើង វក៏ម្ិ អាននកើត្មា នៅថ្ងៃន េះខដរ។»

កម្មវិធីនរៀបនំពា រង្វ៉ា ់ World Travel Awards ជាកម្មវិធីព្បគល់ពា រង្វ៉ា ់ល៉ាបីបំផ្ុត្ ដ៏ធំបំផ្ុត្ ិងមា អ្ៃក នូលរួម្នព្នើ បំផ្ុត្ កៃុងវិស័យឧស៉ាាហកម្មនទសនរណ៍ ិងសកល។ កម្មវិធីព្ត្ូវប ព្ត្ូវប បនងកើត្ន ើង ិងទទួលសគ៉ាល់ចាប់តាំងរីឆា្៉ាំ1993 ពា រង្វ៉ា ់ ិងការអ្បអ្រ ូវសម្ិទធផ្លមា នព្នើ វិស័យសំខា ់ៗរាប់បញ្េូលតាំងរីវិស័យនធវើដំនណើរ ឧស៉ាាហកម្មនទសនរណ៍ ិងបដិសណាឋ៉ារកិនេ ឥ ូវន េះ យីន World Travel Awards ព្ត្ូវប ទទួលសគ៉ាល់ជាសកលកៃុងនម្អ្ៃកនជាគជ័យកៃុងឧស៉ាាហកម្មដ៏ធំ បំផ្ុត្ព្បចាំឆា្៉ាំ។